Takyk enjamlaşdyryş çözgüdi - Ynamly hyzmatdaşyňyz

Gysga düşündiriş:


 • Min.Sargyt mukdary:Min.1 bölek / bölek.
 • Üpjünçilik ukyby:Aýda 1000-50000 bölek.
 • Öwürmek ukyby:φ1 ~ 00400 * 1500mm.
 • Freze kuwwaty:1500 * 1000 * 800mm.
 • Çydamlylyk:0.001-0.01mm, muny hem düzüp bolýar.
 • Gödeklik:Müşderileriň islegine görä Ra0.4, Ra0.8, Ra1.6, Ra3.2, Ra6.3 we ş.m.
 • Faýl formatlary:CAD, DXF, STEP, PDF we beýleki formatlar kabul ederliklidir.
 • FOB bahasy:Müşderileriň çyzgysy we satyn alyş kwartasyna görä.
 • Amalyň görnüşi:Aýlanmak, üwemek, burawlamak, üwemek, polatlamak, WEDM kesmek, lazer nagyş we ş.m.
 • Elýeterli materiallar:Alýumin, poslamaýan polat, uglerod polat, titanium, bürünç, mis, garyndy, plastmassa we ş.m.
 • Barlag enjamlary:Mitutoyo synag enjamlary, CMM, Proýektor, Gauges, Düzgünler we ş.m.
 • Faceerüsti bejermek:Oksid garalamak, ýalpyldawuk, karburizasiýa, anodizasiýa, Chrome / sink / nikel örtük, çäge daşlamak, lazer nagyşlary, ýylylygy bejermek, poroşok örtük we ş.m.
 • Elýeterli nusga:Şoňa laýyklykda 5-7 iş gününiň dowamynda kabul ederlikli.
 • Gaplamak:Uzak wagtlap deňiz üçin amatly ýa-da howa gatnawy üçin amatly paket.
 • Adingük porty:Müşderileriň haýyşy boýunça Dalian, Qingdao, Týanjin, Şanhaý, Ningbo we ş.m.
 • Gurşun wagty:Öňdebaryjy töleg alandan soň dürli talaplara laýyklykda 3-30 iş güni.
 • Haryt maglumatlary

  Wideo

  Haryt bellikleri

  Takyk enjamlaşdyryş çözgüdi - Ynamly hyzmatdaşyňyz

  CNC-Machining 4

   

   

  Ynamly hyzmatdaşyňyz BMT bilen tanyşdyrmakTakyk işleýiş çözgüdi.CNC işlenen bölekleri öndürmekde 15 ýyldan gowrak tejribe toplap, aýratyn talaplaryňyza laýyk gelýän ýokary hilli önümleri bermäge bagyşlanýarys.BMG-de önümçilik pudagynda takyklygyň we takyklygyň ähmiýetine düşünýäris.Şol sebäpli ýokary hünärli hünärmenler topary tarapyndan dolandyrylýan iň häzirki zaman CNC maşynlaryny iň ýokary standartlara laýyk gelýän bölekleri öndürmek üçin ulanýarys.

   

  Üstünlige bolan ygrarlylygymyz, öndürýän her bir komponentimiziň kemsiz we soňky önümiňize goşulmaga taýyn bolmagyny üpjün edýär.Hyzmatlarymyzyň giňişleýin toplumy öz içine alýarCNC üwemek, öwürmek, burawlamak we üwemek.Metallar, plastmassalar we kompozitler ýaly dürli materiallar bilen işlemek mümkinçiligimiz bar.Size ýekeje prototip ýa-da uly önümçilik gerek bolsa-da, hiliňize zyýan bermezden sargytlaryňyzy wagtynda ýerine ýetirip bileris.

  Maşyn-2
  CNC-öwrüm-freze-maşyn

   

   

  Öňdebaryjy tehnologiýamyzdan we tejribämizden başga-da, müşderilere gönükdirilen çemeleşmämize buýsanýarys.Netijeli aragatnaşyk, özboluşly zerurlyklaryňyza düşünmegiň we aýratyn çözgütleri üpjün etmegiň açarydygyna ynanýarys.Toparymyz, başlangyç düşünjeden başlap, ahyrky önüme çenli her bir jikme-jikliklere üns berilmegini üpjün edip, siziň bilen ýakyndan işleşer.BMG-de hil hiç wagt tötänlik däl diýen düşünje bilen durýarys;yhlasly tagallalaryň, ussat ýerine ýetirişiň we jikme-jikliklere üýtgewsiz üns bermegiň netijesidir.Şol sebäpli önümçilik prosesiniň her tapgyrynda berk hil gözegçilik çärelerini amala aşyrdyk.

   

   

  Çig mal saýlamakdan ahyrky gözden geçirilişe çenli, takyklygyny we berkligini kepillendirmek üçin her bölegini üns bilen barlaýarys we gözegçilik edýäris.BMT-ni özüňiz saýlapCNC işleýiş hyzmatdaşy, başdan ahyryna çenli üznüksiz tejribe garaşyp bilersiňiz.Biz bilen ygtybarly we kynçylyksyz çözgüt tapmak kararyna gelip, wagtynda we ajaýyp hyzmat bilen bermäge borçlanýarys.Müşderilerimiz bilen uzak möhletli gatnaşyklar gurmaga çalyşýarys we olaryň kanagatlanmagy biziň esasy maksadymyzdyr.

  adat
  gaýtadan işleýän zapas

   

  Awtoulagda, howa giňişliginde, lukmançylykda ýa-da ýokary hilli takyk bölekleri talap edýän başga bir pudakda bolsaňyz, BMG-den başga bir zat gözlemäň.Biziň garaşýan zatlaryňyzy ýerine ýetirmek we ýerine ýetirmek üçin tejribämiz, tehnologiýamyz we yhlasymyz bar.Bu barada pikir alyşmak üçin şu gün biziň bilen habarlaşyňgaýtadan işlemekzerurlyklary we size ajaýyp çözgüt hödürläliň.Bilelikde, iň ýokary takyklyk we hil bilen görşüňizi durmuşa geçirip bileris.

  CNC işläp bejermekde ygtybarly hyzmatdaş hökmünde BM-ni saýlaň we ahyrky önümleriňizde artykmaçlygyň edip biljek tapawudyny başdan geçiriň.

  CNC + işlenen + bölekler
  titan bölekleri
  mümkinçilikler-cncmachining

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy bize iberiň:

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Habaryňyzy bize iberiň:

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň