Omörite howa giňişliginiň metal bölekleri

Gysga düşündiriş:


 • Min.Sargyt mukdary:Min 1 bölek / bölek.
 • Üpjünçilik ukyby:Aýda 10000-2 million bölek / bölek.
 • Gödeklik:Müşderileriň haýyşy boýunça.
 • Faýl formatlary:CAD, DXF, STEP, PDF we beýleki formatlar kabul ederliklidir.
 • FOB bahasy:Müşderileriň çyzgysy we satyn alyş kwartasyna görä.
 • Amalyň görnüşi:Marka, urmak, lazer kesmek, egilmek we ş.m.
 • Elýeterli materiallar:Alýumin, poslamaýan polat, uglerod polat, titanium, bürünç, mis, garyndy, plastmassa we ş.m.
 • Faceerüsti bejermek:Sink örtügi, Anodizasiýa, Himiki film, Poroşok örtük, Passiwasiýa, Gum partlamagy, Çotga we ýuwmak we ş.m.
 • Barlag enjamlary:CMM, Suratlary ölçeýji gural, Gödeklik ölçeýji, slaýd kaliper, mikrometr, ölçeýji blok, aýlaw görkezijisi, sapak ölçeýji, uniwersal burç düzgüni.
 • Elýeterli nusga:Şoňa laýyklykda 5-7 iş gününiň dowamynda kabul ederlikli.
 • Gaplamak:Uzak wagtlap deňiz üçin amatly ýa-da howa gatnawy üçin amatly paket.
 • Adingük porty:Müşderileriň haýyşy boýunça Dalian, Qingdao, Týanjin, Şanhaý, Ningbo we ş.m.
 • Gurşun wagty:Öňdebaryjy töleg alandan soň dürli talaplara laýyklykda 3-30 iş güni.
 • Haryt maglumatlary

  Wideo

  Haryt bellikleri

  Metal metal önümçiligi näme?

   

  Sheet Metal Fabrication, metal metal ätiýaçlyklaryny funksional böleklere öwürmek üçin ulanylýan önümçilik prosesleriniň toplumydyr.Bilelikde ýa-da aýratynlykda ulanyp boljak kesmek, egmek we urmak ýaly 'Metal metal önümçiligine' girýän birnäçe proses bar.

  Sheet metal önümçiligi hem işleýän prototipleri, hem-de ahyrky bölekleri döretmek üçin ulanylyp bilner, ýöne ahyrky ulanylýan metal bölekleri bazara taýyn bolmazdan ozal gutarnykly prosesi talap edýär.

  isngleimg (3)

  The omörite kagyz metal çydamlylygy näme?
  Önümçilik proseslerine we bölek aýratynlyklaryna görä, çydamlylyk talaplary başga.Çydamlylyk, ýasama ädimleriň az mukdaryna, pes ýa-da has takyklygyna baglydyr.Mundan başga-da, deşikleriň aýratynlygy egilmek aýratynlygyna garanyňda has çydamlylyga eýe.

  Common Umumy önümçilik materialy näme?
  Adatça, metaldan ýasalan önümlerde materiallaryň üç görnüşi ulanylýar.Aşakdaky maglumatlara serediň:
  Birinji görnüş, poslamaýan polat 301 we 304, Galvanizli list, sowuk rulon we başgalar ýaly STEEL.Çykdajylaryň netijeliligi we gowy işleýiş häsiýeti sebäpli, metaldan ýasamak üçin iň amatly material bolýar.
  Ikinji görnüş mis, mis 101, mis C110 we mis 260 ýaly misdir. Bahar prototipine we böleklerine ýasamak idealdyr.
  Alýumin, ahyrsoňy, adaty metaldan ýasamak üçin başga bir umumy materialdyr.Bu görnüşe gowy poslama garşylygy we ýokary güýç-agram gatnaşygy bolan Alýumin 1060, Alýumin 5052, Alýumin 6061 girýär.

  Common Umumy netijeler näme?
  Metal we möhür basýan bölekler üçin umumy bezeg, adatça poroşok örtük, monjuk partlamagy, anodizasiýa, galvanizasiýa, reňk we ş.m.

  Customörite metaldan ýasalan bölekler üçin haýsy programmalar bar?
  Metalörite metaldan ýasalan bölekler içerde we daşarda giňden ulanylýar.Sahypa metal bölekleri omörite enjamlar, şkaflar, şassi, ýaýlar, ýörite enjamlar, kompýuter, oba hojalygy, demir ýol, aerokosmos, awtoulag, derman, nebit we gaz, harby, ammar, sanitar-tehniki, gurluşyk, lukmançylyk, elektronika, telekommunikasiýa, iýmit Hyzmat, ýyladyş we sowadyş we başgalar, ähli önümçilik pudagyny öz içine alýar.

  isngleimg (1)
  isngleimg (2)

  A Gowy metal öndürmek işini nädip saýlamaly?
  Her pudak diýen ýaly belli bir derejede list metal ulanýar.Metaldan ýasalan önüm, köp halatlarda ulanylýar, isleseňizem.Şol sebäpli, talap edeniňizde, takyk talaplaryňyza laýyk gelýän bir işi saýlamaly bolarsyňyz.

  Ol ýerde köp sanly metal öndürýän kompaniýalar bar, ýöne olaryň hemmesi size talap edýän zadyňyzy berip bilmeýär.Metal bilen iş salyşýan kompaniýany saýlanyňyzda ýatda saklamaly birnäçe zat bar.
  Iň möhüm we düşnükli zat, tejribe.Işlemek isleýän kompaniýalaryňyz, zerur metal görnüşi bilen hakyky tejribä eýe bolmaly.Mysal üçin, polat ýasamak size zerur zat bolsa, metal ýa-da garyndy bilen işleýän kompaniýa, gözleýän netijeleriňize ýetmek üçin elmydama size kömek edip bilmez.Dogry dizaýn zerurdyr we dizaýn ukybyna eýe bolan bir kompaniýa ýetmeli.

  Işlemek isleýän kompaniýalaryňyz öňdebaryjy enjamlar we satuwdan öňki we satuwdan soňky hyzmat topary bilen gowy enjamlaşdyrylan bolmaly.Metal dizaýn talaplaryny ýerine ýetirmek üçin bu kompaniýanyň bu mümkinçilikleriniň bardygyny ýa-da ýokdugyny barlamaly.Mysal üçin, belki, ýokary tehnologiýaly enjamlar bilen ägirt uly bir kompaniýa tapyp, gowy önüm alyp bilersiňiz öýdýärsiňiz, ýöne satuwdan öňki we satuwdan soňky hyzmatlary alyp bilmersiňiz, sebäbi siz olar üçin has kiçi müşderi bolarsyňyz.

  27

  Gowy metal öndürýän kompaniýa, ähli müşderilere we öndürýän önümleriniň hiline has köp üns berýär, sebäbi hil olaryň durmuşydyr.Belki, bahany beýlekilerden has ýokary alýarsyňyz öýdýän, ýöne isleýän hiliňiz hakda pikir edip gördüňizmi?Gowy işler oňa mynasyp.Mümkin bolsa, kompaniýamyzy sahypada gözden geçirip, biziň bilen ýüzbe-ýüz gürleşip bilersiňiz.

  Işleýän kompaniýaňyzyň, lazer kesmekden başlap, demir egilmek, urmak ýa-da möhürlemek ýaly ähli gurnama proseduralaryny we umumy metal öndürmek hyzmatlaryny üpjün edip biljekdigine göz ýetirmeli.
  Metal ýasamak çylşyrymly mesele.BMG, ähli önümçilik talaplaryňyzy bir wagtda kanagatlandyrmak üçin CNC Machining we Sheet Metal hyzmatlaryny bilelikde hödürleýär.Biziň kompaniýamyz, zerurlyklaryňyza düşünmek ukybyna eýedir we iň ownuk jikme-jiklikleri ýerine ýetirip biler we gutaran önümlerden doly hoşal bolarsyňyz.

  Önümiň beýany

  Takyk enjam bölekleri
  Takyk enjam bölekleri

  Aerokosmiki list metal önümçiligi (7) Aerokosmiki list metal önümçiligi (6) Aerokosmiki list metal önümçiligi (2) Aerokosmiki list metal önümçiligi (5) Aerokosmiki list metal önümçiligi (4) Aerokosmiki list metal önümçiligi (3)


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy bize iberiň:

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Habaryňyzy bize iberiň:

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň