• BZL-3 (2)
  • BZL-2 (2)
  • BZL-1 (2)
  • Umumy CNC buraw enjamlarynyň ýapylmagy.3D surat

Biz hakda

Häzirki zaman jemgyýetinde awtoulag, senagat we öý goşlary we ş.m. ýaly dürli ugurlarda dürli önümleriň giň toplumy hemme ýerde ulanyldy, ýöne käwagt adamlar menden önümleriňiziň ýa-da nirededigiňizi soraýarlar. önümleriňizi durmuşymyzda görüp bilerinmi?Plyönekeý söz bilen aýdylanda, awtoulaglaryň ulanylmagy nätanyş meýdan däl.Her gün awtoulag sürýäris, ýöne bilmeýän zadymyz, CNC Machining we Sheet Metal tarapyndan awtoulag çarçuwasy, ýörite dizaýn bölekleri we hatda nurbat ýaly müňlerçe awtoulag bölekleriniň öndürilip bilinmegidir.Ine, biz ýasaýarys.

“Bazil Machine Tool” (Dalian) Co., Ltd.Şondan bäri BMG gaty berk çydamlylyk we ýokary takyklyk bilen Awtoulag, Senagat, Nebit, Energetika, Awiasiýa, Aerokosmos we ş.m. ýaly köp pudak üçin ýokary takyk işlenen bölekleri öndürýär.

Habarlar

Markanyň ebedi gymmaty "Habarlar" däl.
Bu hakda ýazylanlaryň hemmesi!

Esasy hyzmatdaş

hyzmatdaş
hyzmatdaş1
hyzmatdaş14
hyzmatdaş13
1fdda61f4
2fdda61f4

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň