CNC metal metal bölekleri

Gysga düşündiriş:


 • Min.Sargyt mukdary:Min.1 bölek / bölek.
 • Üpjünçilik ukyby:Aýda 1000-50000 bölek.
 • Öwürmek ukyby:φ1 ~ 00400 * 1500mm.
 • Freze kuwwaty:1500 * 1000 * 800mm.
 • Çydamlylyk:0.001-0.01mm, muny hem düzüp bolýar.
 • Gödeklik:Müşderileriň islegine görä Ra0.4, Ra0.8, Ra1.6, Ra3.2, Ra6.3 we ş.m.
 • Faýl formatlary:CAD, DXF, STEP, PDF we beýleki formatlar kabul ederliklidir.
 • FOB bahasy:Müşderileriň çyzgysy we satyn alyş kwartasyna görä.
 • Amalyň görnüşi:Aýlanmak, üwemek, burawlamak, üwemek, polatlamak, WEDM kesmek, lazer nagyş we ş.m.
 • Elýeterli materiallar:Alýumin, poslamaýan polat, uglerod polat, titanium, bürünç, mis, garyndy, plastmassa we ş.m.
 • Barlag enjamlary:Mitutoyo synag enjamlary, CMM, Proýektor, Gauges, Düzgünler we ş.m.
 • Faceerüsti bejermek:Oksid garalamak, ýalpyldawuk, karburizasiýa, anodizasiýa, Chrome / sink / nikel örtük, çäge daşlamak, lazer nagyşlary, ýylylygy bejermek, poroşok örtük we ş.m.
 • Elýeterli nusga:Şoňa laýyklykda 5-7 iş gününiň dowamynda kabul ederlikli.
 • Gaplamak:Uzak wagtlap deňiz üçin amatly ýa-da howa gatnawy üçin amatly paket.
 • Adingük porty:Müşderileriň haýyşy boýunça Dalian, Qingdao, Týanjin, Şanhaý, Ningbo we ş.m.
 • Gurşun wagty:Öňdebaryjy töleg alandan soň dürli talaplara laýyklykda 3-30 iş güni.
 • Haryt maglumatlary

  Wideo

  Haryt bellikleri

  Metal bölekleri CNC Machining

  BMT CNC enjamlaşdyryş hyzmatlarynyň artykmaçlyklary

  CN CNC Machining / Machined Part-da 10 ýyldan gowrak tejribe;
  BMW eýýäm BMW, Toyota we käbir beýleki awtoulag pudaklary ýaly senagat ýolbaşçylaryna hyzmat etdi;
  ▶ Üstünligimiz, wepalylyk bilen işleýän ajaýyp we ajaýyp işgärlere baglydyr;
  Single Bir bölek we köpçülikleýin önümçilik hyzmaty üçin hünärmenler üpjün edilýär;
  Convention Adaty işleýiş bilen häzirki zaman CNC takyk işlemegi tygşytly diýmekdir;
  Design Baý dizaýn we önümçilik tejribesi;
  Quick Iň ýokary derejede çalt öwrüm önümçiligiňizi ýönekeýleşdirdi;
  The Çyzuw ölçeglerini kepillendirmek üçin ýokary takyklyk, ýokary takyklyk we berk çydamlylyk;
  ▶ Ortaça 5-7 iş güni dolanyşykda önümçilik wagty we möhleti 98%;
  Customers Müşderileriň aýratyn talaplaryny kanagatlandyrmak üçin elýeterli materiallaryň köp görnüşi;
  Iry Gözlegden soň 24 sagadyň dowamynda çalt we bäsdeşlik sitatasy;
  High costokary çykdajyly sitata bilen önümlerimiziň hiline garaşýarys.Işleýişine, ygtybarlylygyna baha berip, işleýän böleklerimiziň howpsuzlygyny ulanyp bilýäris, şeýle hem müşderilere iň oňat gaýtadan işleýiş tehnologiýasyny tüýs ýürekden teklip edýäris we müşderileriň aladalaryny azaldýarys;
  Product gowşurylmazdan ozal ähli önümleri Müşderileriň ýurt kadalaryna laýyklykda barlamak;
  Specialized Gümrük deklarasiýasy we resmileşdirme resminamalaryny taýýarlamak we tygşytly we ýokary öndürijilikli baha gatnaşygy Transport hyzmatyny guramak;
  Customer Müşderiniň ýokary kanagatlanmagy we ýokary hilli we hyzmat hakda ýokary gürlemek;
  Customer Müşderi hyzmatyndan çalt seslenme, müşderilere aýratyn çemeleşýändigimize buýsanýarys.Müşderi biziň üçin hyzmatdaş we olara doly, ýokary hilli tehniki goldaw berýäris;Diňe üpjün ediji däl, uzak möhletli hyzmatdaşyňyz bolmak üçin bagyşlanýar;
  CN CNC Machining önümçiliginiň ähli soraglarynyň professional satuw hyzmaty we satuw hyzmatyndan soň aýratyn;
  Company Kompaniýamyzda hünär okuwlaryny we seminarlary yzygiderli geçiriň.

  Käbir önümlerimiz

  işleýiş bölekleri

  Önümiň beýany

  Takyk enjam bölekleri
  Takyk enjam bölekleri

  CNC metal metal bölekleri (2) CNC metal metal bölekleri (3) CNC metal metal bölekleri (6) CNC maşyn metal bölekleri (7) CNC metal metal bölekleri (1) CNC metal metal bölekleri (5)

  Ökde hünärli CNC işleýji öndürijisini gözleýän bolsaňyz, toparymyz dizaýnyňyzy gözden geçirer, baha berer, bahasyna baha berer we metal däl ýa-da metal däl bölekleriňizi önümçilige tertipli we täsirli geçirer.Önümi ösdürmegiň we gümrük önümçiliginiň her bir basgançagy boýunça hyzmatdaşlaryňyz bolmak isleýäris.Diňe bize ynanmaly!Häzir bize gözleg iberiň we ýeňiş gazanmak ýagdaýyna ýetiň.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy bize iberiň:

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Habaryňyzy bize iberiň:

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň