Alýumin CNC enjam bölekleri

Gysga düşündiriş:


 • Min.Sargyt mukdary:Min.1 bölek / bölek.
 • Üpjünçilik ukyby:Aýda 1000-50000 bölek.
 • Öwürmek ukyby:φ1 ~ 00400 * 1500mm.
 • Freze kuwwaty:1500 * 1000 * 800mm.
 • Çydamlylyk:0.001-0.01mm, muny hem düzüp bolýar.
 • Gödeklik:Müşderileriň islegine görä Ra0.4, Ra0.8, Ra1.6, Ra3.2, Ra6.3 we ş.m.
 • Faýl formatlary:CAD, DXF, STEP, PDF we beýleki formatlar kabul ederliklidir.
 • FOB bahasy:Müşderileriň çyzgysy we satyn alyş kwartasyna görä.
 • Amalyň görnüşi:Aýlanmak, üwemek, burawlamak, üwemek, polatlamak, WEDM kesmek, lazer nagyş we ş.m.
 • Elýeterli materiallar:Alýumin, poslamaýan polat, uglerod polat, titanium, bürünç, mis, garyndy, plastmassa we ş.m.
 • Barlag enjamlary:Mitutoyo synag enjamlary, CMM, Proýektor, Gauges, Düzgünler we ş.m.
 • Faceerüsti bejermek:Oksid garalamak, ýalpyldawuk, karburizasiýa, anodizasiýa, Chrome / sink / nikel örtük, çäge daşlamak, lazer nagyşlary, ýylylygy bejermek, poroşok örtük we ş.m.
 • Elýeterli nusga:Şoňa laýyklykda 5-7 iş gününiň dowamynda kabul ederlikli.
 • Gaplamak:Uzak wagtlap deňiz üçin amatly ýa-da howa gatnawy üçin amatly paket.
 • Adingük porty:Müşderileriň haýyşy boýunça Dalian, Qingdao, Týanjin, Şanhaý, Ningbo we ş.m.
 • Gurşun wagty:Öňdebaryjy töleg alandan soň dürli talaplara laýyklykda 3-30 iş güni.
 • Haryt maglumatlary

  Wideo

  Haryt bellikleri

  Biz siziň üçin näme edip bileris?

  BMG, Hytaýyň CNC Machining kompaniýasy bolup, aşakdaky ýaly tygşytly ýokary takyk hyzmatlary hödürleýär:

  ▶ CNC enjamlaşdyryş hyzmatlary
  C CNC freze hyzmatlary weHyzmatlary öwürmek
  CN Cörite CNC enjamlaşdyryş we CNC freze
  C Takyk CNC Machining we CNC Milling
  ▶ CNC metal işleýşi
  Ass Bürünç CNC Machining
  ▶ Uglerod polat CNC enjamlaşdyryş
  Ain Poslamaýan polat CNC enjamy
  Uminum Alýumin CNC enjamlaşdyryş

  Stic Plastiki CNC enjamlaşdyryş
  ▶ Titan CNC enjamlaşdyryş
  CN Garyndy CNC Machining
  ▶ 3 ok CNC enjamy
  ▶ 4 ok CNC enjamy
  ▶ 5 ok CNC Machining
  ▶ Köp okly enjam
  ▶ CNC enjamlaşdyrylan komponentleri
  CN Prototip CNC Machining we ş.m.

  Adaty enjamlaşdyryş we häzirki zaman takyklygy 3-5 ok CNC Machining we CNC Milling we ş.m. ulanyp, işlemegiň bahasyny tygşytlamaga we önümleriň hilini ýokarlandyrmaga kömek edip bileris.

  Size iň bäsdeşlik bahalarynda iň oňat CNC işlenen önümleri we degişlilikde CNC işleýiş hyzmatlaryny bermäge borçlanýarys.
  Hytaýda müşderä gönükdirilen CNC takyk işleýiş kompaniýasy hökmünde, adaty işlenen böleklerimizi we ýörite işleýiş hyzmatlarymyzy yzygiderli kämilleşdirmegi dowam etdirýäris.

  Highokary takyk CNC işleýşi, CNC freze we CNC öwrüminde ýöriteleşen Hytaýyň öňdebaryjy CNC işleýji öndürijisi gerek bolsa, ýokary hünärli toparymyz CNC işleýiş merkezleri, CNC öwrüm fabrigi ýaly enjamlarymyz bilen size iň çylşyrymly we berk çydamlylyk böleklerini öndürip biler. tornalar, CNC öwrüm merkezleri we simli EDM maşynlary.

  Biz siziň üçin näme edip bileris?

  Cörite CNC Machining, CNC Milling, CNC Turning, CNC takyk işleýiş, CNC Machined bölekleri, CNC Machining Parts, CNC Milling Parts, CNC Machining Services, CNC Milling Services, CNC Turning Services we ş.m. ýasamakda ýöriteleşýäris.

  Ösen döwrebap takyklyk CNC Machining merkezleri, CNC torbalary, CNC öwrüm fabrikleri, sim EDM maşynlary we beýleki köp sanly ikinji önümçilik enjamlary bilen, millionlarça bölek sargytlaryny ýerine ýetirip bileris.

  Näme üçin bizi saýlamaly?

  CN CNC Machining / Machined Part-da 10 ýyldan gowrak tejribe;
  BMW eýýäm BMW, Toyota we käbir beýleki awtoulag pudaklary ýaly senagat ýolbaşçylaryna hyzmat etdi;
  ▶ Üstünligimiz, wepalylyk bilen işleýän ajaýyp we ajaýyp işgärlere baglydyr;
  Single Bir bölek we köpçülikleýin önümçilik hyzmaty üçin hünärmenler üpjün edilýär;
  Convention Adaty işleýiş bilen häzirki zaman CNC takyk işlemegi tygşytly diýmekdir;
  Design Baý dizaýn we önümçilik tejribesi;
  Quick Iň ýokary derejede çalt öwrüm önümçiligiňizi ýönekeýleşdirdi;
  The Çyzuw ölçeglerini kepillendirmek üçin ýokary takyklyk, ýokary takyklyk we berk çydamlylyk;
  ▶ Ortaça 5-7 iş güni dolanyşykda önümçilik wagty we möhleti 98%;
  Customers Müşderileriň aýratyn talaplaryny kanagatlandyrmak üçin işleýiş materiallarynyň birnäçe görnüşi;
  Iry Gözlegden soň 24 sagadyň dowamynda çalt we bäsdeşlik sitatasy;
  High costokary çykdajyly sitata bilen önümlerimiziň hiline garaşýarys.
  Product gowşurylmazdan ozal ähli önümleri Müşderileriň ýurt kadalaryna laýyklykda barlamak;
  Specialized Gümrük deklarasiýasy we resmileşdirme resminamalaryny taýýarlamak we tygşytly we ýokary öndürijilikli baha gatnaşygy Transport hyzmatyny guramak;
  Customer Müşderiniň ýokary kanagatlanmagy we ýokary hilli we hyzmat hakda ýokary gürlemek;
  Customer Müşderi hyzmatyndan çalt seslenme, müşderilere aýratyn çemeleşýändigimize buýsanýarys.Diňe üpjün ediji däl-de, uzak wagtlap işleýän hyzmatdaşyňyza bagyşlanýar.

  Haýsy pudaklara hyzmat edýäris?

  CNC gaýtadan işleýän önümlerimiz, elektronika, lukmançylyk, awtoulag, deňiz, oba hojalygy, maşyn gurallary, ýarymgeçiriji, nebit ekspluatasiýasy, energiýa, azyk, ýokary tehnologiýa, harby we ş.m. ýaly pudaklaryň köpüsinde eýýäm ulanyldy.

  Işleýän materiallarymyz näme?

  Metal we plastmassa bölekleriniň ikisini hem öndürip bileris.Metal materialda AL5052, AL6061, AL7075, SUS303, SUS304, SUS316, 316L, LY12, 65Mn, Cr12, 40CrMo, AL6063, AISI12L14, Y15, 45 #, Q275, Bakelite ýaly alýumin, bürünç, mis we poslamaýan polat bar. POM, Neýlon, Teflon we akril we ş.m.

  img

  Önümiň beýany

  Takyk enjam bölekleri
  Takyk enjam bölekleri
  Takyk enjam bölekleri
  Takyk enjam bölekleri

  1 2 5 6 7 8 3 4

  Takyk enjam bölekleri

  6 1 2 3 5

  Takyk enjam bölekleri

  jiansan (4) jiansan (5) jiansan (1) jiansan (2) jiansan (3)

  Bizden satuw nyrhyny nädip almaly?

  Bölüm çyzgylaryňyzy ýa-da nusgalaryňyzy jikme-jik talaplaryňyz bilen bize e-poçta arkaly iberiň.Çyzgy formaty JPG, PDF, DWG we STP ýaly 2D ýa-da 3D bolup biler.Soň bolsa 48 sagadyň dowamynda siziň üçin tygşytly sitata taýýarlarys.
  Müşderilerimiziň çyzgy maglumatlarynyň gizlin resminamalaryny saklamak sebäpli, intellektual eýeçiligiňize hormat goýýarys we ýazmaça rugsadyňyz bolmazdan, çyzgylaryňyzy we beýleki maglumatlaryňyzy hiç haçan üçünji taraplara mälim etmeris.NDA (gizlin maglumat şertnamasy) bar bolsa, ony bize iberiň, gol çekeris we size gaýtaryp bereris.

  Cörite CNC işleýiş taslamaňyz üçin indi bize ýüz tutuň.Elmydama biziň ünsümize garaşyp bilersiňiz.Biz siziň bilen uzak möhletli üstünlikli işewür gatnaşyk gurmaga sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.Biz diňe bir adaty CNC işlenip taýýarlanan bölekleri öndüriji we üpjün ediji bolmak bilen çäklenmän, CNC gaýtadan işlemek üçin Hytaýda uzak möhletli ygtybarly hyzmatdaşyňyz bolmak isleýäris.Çyzgylara we nusgalara hoş geldiňiz.

  img
  dg
  ffg

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy bize iberiň:

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Habaryňyzy bize iberiň:

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň