Beýlekiler

COVID-19 - Hemişe bolşy ýaly iş.
Serviceshli hyzmatlarymyzy hemişeki ýaly ulanarys.
Ygtybarly boluň.

Sitiriň güýji

Umuman aýdanyňda, Sitat berlen gününden 15 gün.

MOQ

1.00 sany

Sitirleýiş şertleri

Ex-W, FOB, CIF, CRF we ş.m.

Töleg möhleti

100% T / T (30% / 40% / 50% Öňdebaryjy töleg we eltilmezden ozal 70% / 60% / 50% deňagramly töleg) we ş.m.

Gümrük taýdan resmileşdirmek resminamalary

Sitirleýiş şertlerine we müşderileriň haýyşyna laýyklykda.Adatça aşakdaky resminamalar berilýär:

Söwda hasap-fakturasy (CCPIT CI hem kabul edilýär), gaplaýyş sanawy, COO, B / L we ätiýaçlandyryş polisi.

Bukja

Uzak wagtlap deňiz üçin amatly ýa-da howa gatnawy üçin amatly paket.

Adingük porty

Müşderileriň haýyşy boýunça Dalian, Qingdao, Týanjin, Şanhaý, Ningbo we ş.m.

Gurşun wagty

Adatça, Öňdebaryjy töleg alanyndan 15-30 iş güni.Emma dürli haýyşa bagly.

Gaýtadan işlemek tehnologiýasy prosesi

Cörite CNC işleýiş taslamaňyz üçin indi bize ýüz tutuň.

Elmydama biziň ünsümize garaşyp bilersiňiz.Biz siziň bilen uzak möhletli üstünlikli işewür gatnaşyk gurmaga sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.

Biz diňe bir adaty CNC işlenip taýýarlanan bölekleri öndüriji we üpjün ediji bolmak bilen çäklenmän, CNC gaýtadan işlemek üçin Hytaýda uzak möhletli ygtybarly hyzmatdaşyňyz bolmak isleýäris.

Islän wagtyňyz soraglara we çyzgylara hoş geldiňiz.


Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň