Bölümiň çylşyrymlylygyna täsir edýän faktorlar

Gysga düşündiriş:


 • Min.Sargyt mukdary:Min.1 bölek / bölek.
 • Üpjünçilik ukyby:Aýda 1000-50000 bölek.
 • Öwürmek ukyby:φ1 ~ 00400 * 1500mm.
 • Freze kuwwaty:1500 * 1000 * 800mm.
 • Çydamlylyk:0.001-0.01mm, muny hem düzüp bolýar.
 • Gödeklik:Müşderileriň islegine görä Ra0.4, Ra0.8, Ra1.6, Ra3.2, Ra6.3 we ş.m.
 • Faýl formatlary:CAD, DXF, STEP, PDF we beýleki formatlar kabul ederliklidir.
 • FOB bahasy:Müşderileriň çyzgysy we satyn alyş kwartasyna görä.
 • Amalyň görnüşi:Aýlanmak, üwemek, burawlamak, üwemek, polatlamak, WEDM kesmek, lazer nagyş we ş.m.
 • Elýeterli materiallar:Alýumin, poslamaýan polat, uglerod polat, titanium, bürünç, mis, garyndy, plastmassa we ş.m.
 • Barlag enjamlary:Mitutoyo synag enjamlary, CMM, Proýektor, Gauges, Düzgünler we ş.m.
 • Faceerüsti bejermek:Oksid garalamak, ýalpyldawuk, karburizasiýa, anodizasiýa, Chrome / sink / nikel örtük, çäge daşlamak, lazer nagyşlary, ýylylygy bejermek, poroşok örtük we ş.m.
 • Elýeterli nusga:Şoňa laýyklykda 5-7 iş gününiň dowamynda kabul ederlikli.
 • Gaplamak:Uzak wagtlap deňiz üçin amatly ýa-da howa gatnawy üçin amatly paket.
 • Adingük porty:Müşderileriň haýyşy boýunça Dalian, Qingdao, Týanjin, Şanhaý, Ningbo we ş.m.
 • Gurşun wagty:Öňdebaryjy töleg alandan soň dürli talaplara laýyklykda 3-30 iş güni.
 • Haryt maglumatlary

  Wideo

  Haryt bellikleri

  Bölümiň çylşyrymlylygyna täsir edýän faktorlar

  • Bölümiň ululygy

  Diňe ululyk bölekleriň çylşyrymlylygyny kesgitlänok, ýöne faktor bolup biler.Rememberadyňyzda saklaň, käwagt has uly planar bölekleri kiçi, has çylşyrymly böleklerden has kyn bolýar.Şeýle hem, aýratyn aýratynlyklaryň ululygyny göz öňünde tutuň, sebäbi bu ulanyljak kesiş guralynyň ululygyna täsir edýär.Has uly, ýokary tizlikli kesiş guraly, işlemegiň wagtyny azaldyp, materialy has çalt aýyryp biler.

  • Bölekleri gaýtadan işlemek

  Bölümde zerur amallaryň, interwensiýalaryň we barlaglaryň sany bölek çylşyrymlylygyna hem täsir eder.Geometriýa, gutarnykly we çydamlylyk we ş.m. baglylykda amallaryň tertibi çylşyrymly, köp wagt talap edýän we jikme-jik bolup biler.Mysal üçin, çylşyrymly bölek birnäçe ugry üýtgetmegi we el bilen gatyşmagy talap edip biler.Wagtal-wagtal, 5 ok ýa-da degirmen öwrümli maşyn, iň amatly enjam bolup biler, mysal üçin, öndürmek üçin tygşytly bolsa ýa-da az çykdajy talap edýän bolsa.

  • Böleklere çydamlylyk

  Böleklere çydamlylyk, ulanylýan CNC maşynynyň saýlanmagyna täsir edip biler, şeýle hem çykdajylara we gurşun wagtyna täsir edip biler.Achieetip bolýan çydamlylyk, material, işleýiş tizligi we gurallar bilen hem täsir edýär.Plyönekeý söz bilen aýdylanda, çydamlylyk näçe güýçli bolsa, şonça-da köp çykdajy eder.Has ýokary çydamlylyk has takyklygy üpjün edýär, ýöne goşmaça amallary, amallary, gurallary we maşynlary hem öz içine alyp biler, şeýlelik bilen çykdajylary artdyrar.

  surat002

  Tamamlamagyň görnüşleri

  • Monjuk partlamasy

  Monjuk partlamasy, birmeňzeş, tekiz gutarmak üçin bölekdäki islendik gatlaklary ýa-da kemçilikleri aýyrmagy göz öňünde tutýar.Sfera görnüşli monjuklar yzygiderli gutarmagyny üpjün edýär we adatça mat görnüşini hödürlemek üçin ulanylýar.Has inçe monjuklar has atlas ýaly ýa-da reňkli gutarmak üçin hem ulanylyp bilner.

  • Anodlaşdyrylan gutardy

  Anodlaşdyrylan bezegler, adatça birnäçe reňkde bar bolan belli bir aşaga çydamly örtük hödürleýär.Anodizasiýa, adatça, aç-açan bolýar we gatlak adatça inçe bolýar, şonuň üçin CNC Machine belliklerini göz öňünde tutuň.

  • Işlenen ýaly

  Anotherene bir gutarnykly bölek işlenilende ýeriň gödekligini galdyrar.Hyzmatyň takyklygy Ra bahasy bilen kesgitlenýär.Adatça CNC gaýtadan işlenen bölekler üçin ýerüsti çişlik Ra 1,6-3.2µm.

  CMM barlag hasabatlary

  CMM hasabaty näme we maňa näme gerek?

  Utgaşdyrylan ölçeg maşyny (CMM) gözden geçirmek, bir bölegiň belli bir çydamlylyk talaplaryna laýyk gelýändigini ýa-da ýokdugyny anyklamak üçin bir bölegiň ölçeglerini barlamak üçin koordinat ölçeg maşynyny ulanmagy öz içine alýar.Bir obýektiň hilini we aýratynlyklaryny ölçemek üçin koordinat ölçeg enjamy ulanylýar.

  Spesifikasiýa laýyk gelmegini üpjün etmek üçin has çylşyrymly bölekleri ölçemek üçin CMM barlagy zerurdyr.Olar köplenç ýokary hil we takyklyk talap edilýän gaty ýokary takyk bölekler üçin goşular.Bu pursatda, çyzgylaryň we dizaýnyň takykdygyna göz ýetirmek üçin tekiz üstki bezegler hem barlanar.

  CMM iş bölegindäki nokatlary ölçän zond bilen işleýär.3 ok maşynyň koordinat ulgamyny emele getirýär.Beýleki ulgam, 3 ok, iş böleginiň aýratynlyklaryna we maglumatlaryna gabat gelýän / gabat gelýän bölek koordinat ulgamy.

  Ölçeg234

  CMM barlagynyň peýdalary

  CMM barlaglary zerur bolanda we zerur bolanda geçiriler we käwagt hökmany bolar.CMM Barlag hasabatlary, bölegi dizaýna takyk öndürilendigini üpjün etmek bilen wagt tygşytlap we çykdajylary azaldyp biler.Bu, hiç bir zadyň tötänleýin galmagyny üpjün etmeýär we ýüklemezden ozal dizaýndan ýa-da kemçiliklerden gyşarmalar tapylýar.

  Senagata baglylykda, spesifikasiýadan gyşarmalar heläkçilikli bolup biler (Mysal üçin, lukmançylyk pudagy ýa-da howa giňişligi.) Hiliň soňky barlagy, bölek gol çekilmezden we müşderä gowşurylmazdan ozal kepillendirip biler.

  Önümiň beýany

  Bölümiň çylşyrymlylygy
  Bölümiň çylşyrymlylygy

  123456


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy bize iberiň:

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Habaryňyzy bize iberiň:

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň