Biz hakda

Korporasiýa gysgaça giriş

Häzirki zaman jemgyýetinde awtoulag, senagat we öý goşlary we ş.m. ýaly dürli ugurlarda dürli önümleriň giň toplumy hemme ýerde ulanyldy, ýöne käwagt adamlar menden önümleriňiziň ýa-da nirededigiňizi soraýarlar. önümleriňizi durmuşymyzda görüp bilerinmi?Plyönekeý söz bilen aýdylanda, awtoulaglaryň ulanylmagy nätanyş meýdan däl.Her gün awtoulag sürýäris, ýöne bilmeýän zadymyz, CNC Machining we Sheet Metal tarapyndan awtoulag çarçuwasy, ýörite dizaýn bölekleri we hatda nurbat ýaly müňlerçe awtoulag bölekleriniň öndürilip bilinmegidir.Ine, biz ýasaýarys.

“Bazil Machine Tool” (Dalian) Co., Ltd.Şondan bäri BMT Awtoulag, Azyk gaýtadan işlemek, Senagat, Nebit, Energetika, Awiasiýa, Aerokosmos, şeýle hem gaty berk çydamlylyk we ýokary takyklyk bilen beýleki köp sanly pudak üçin ýokary takyk işlenen bölekleri öndürýär.Japaneseapon hünärmenleriniň we Italiýanyň uly inereneriniň ýolbaşçylygynda we gözegçiliginde ýokary hilli CNC maşyn önümleri we list metal we möhürleme bölekleri bilen üpjün etmekde çäksiz ynamymyz bar.

img
8

Kärhananyň güýji

BMT çalt öwrümli önümçilik meseleleriňizi çözmek üçin bir maksat bilen işleýär!BMT-den önümçilik çözgüdiCNC maşyn bölekleri, list metal we möhürleme bölekleri.Bilelikde Dizaýn deňzinde gezeris, Wagt we býudjet üýtgeýjileri we kararlaryňyzy gysga wagtda ýerine ýetireris.Emma muny nädip etmeli?Jogap gaty ýönekeý ~Hakykatdanam alada edýäris.

BMT ýyllar boýy CNC torbalary, CNC maşyn merkezi, torna maşynlary, WEDM, degirmen we buraw maşynlary, kesiji maşyn, panasonik kebşirleýiş maşynlary we ş.m. ýaly 40-dan gowrak CNC maşynlary bilen meşhur takyk işleýän hünärmen boldy. .

Garaşylýan garaşyşy amala aşyrmak üçin BMG 2016-njy ýyldan bäri bir Italiýa kompaniýasy bilen hyzmatdaşlyk edip, Machine Tool gysgyçlaryny taslady we ösdürdi (Utility Model Patent No.: ZL 2019 2042 3661.3).

Her bir üstünlikli taslama bilen müşderilerimiziň geografiki we pudak nukdaýnazaryndan kem-kemden giňelmegine mümkinçilik berýän abraýymyz artdy.

Häzirki wagtda BMG-nyň Maşyn bölekleri, Toyota, BMW, Toshiba, Mori Seiki we ş.m. ýaly dünýäniň käbir öňdebaryjy kompaniýalary üçin dürli görnüşli işleýiş işlerini ýerine ýetirip, bütin dünýäde tapylyp bilner.

Näme üçin BMG bilen hyzmatdaş?

BMG näme edip biler?BMT agyryňyzy aýyrmak üçin bar.Önümi ösdürmegiň we gümrük önümçiliginiň her bir basgançagy boýunça hyzmatdaşlaryňyz bolmak isleýäris.Diňe bize ynanmaly! Biz bilen işlemek has aňsat, çalt jogap bermeli we elimizde degip geçýäris we hil bölekleriňizi çalt we iň oňat bahada öndürmek üçin ösüş toparyny bulam-bujarlykdan başlarys.

Näme üçin BMG bilen hyzmatdaş?Sebäbi halkymyz tapawut edýär.Iň täze tehnologiýalary, başga hiç kimiň edip bilmeýän ýaly islegleriňizi kanagatlandyrmak üçin höwesli hünärmenleriň ajaýyp hyzmaty bilen birleşdirýäris.

Barlanan kämilligimizi dowam etdirmek bilen, hünär ussatlygymyz, öňdebaryjy ussatlygymyz we hil hyzmatlarymyz bilen has köp müşderi bilen uzak möhletli, özara peýdaly hyzmatdaşlygy ýola goýmaga sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.Synpda öňdebaryjy hil we hünär hyzmatlary bilen takyk metal işleýän öndürijini gözleýän bolsaňyz, BMG-iň iň gowy saýlanjakdygyňyza ynanýarys.

Synpda öňdebaryjy hil we hünär hyzmatlary bilen takyk metal işleýän öndürijini gözleýän bolsaňyz, BMG-iň iň gowy saýlanjakdygyňyza ynanýarys.


Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň