Gara anodizasiýa bilen CNC enjam bölekleri

Gysga düşündiriş:


 • Min.Sargyt mukdary:Min.1 bölek / bölek.
 • Üpjünçilik ukyby:Aýda 1000-50000 bölek.
 • Öwürmek ukyby:φ1 ~ 00400 * 1500mm.
 • Freze kuwwaty:1500 * 1000 * 800mm.
 • Çydamlylyk:0.001-0.01mm, muny hem düzüp bolýar.
 • Gödeklik:Müşderileriň islegine görä Ra0.4, Ra0.8, Ra1.6, Ra3.2, Ra6.3 we ş.m.
 • Faýl formatlary:CAD, DXF, STEP, PDF we beýleki formatlar kabul ederliklidir.
 • FOB bahasy:Müşderileriň çyzgysy we satyn alyş kwartasyna görä.
 • Amalyň görnüşi:Aýlanmak, üwemek, burawlamak, üwemek, polatlamak, WEDM kesmek, lazer nagyş we ş.m.
 • Elýeterli materiallar:Alýumin, poslamaýan polat, uglerod polat, titanium, bürünç, mis, garyndy, plastmassa we ş.m.
 • Barlag enjamlary:Mitutoyo synag enjamlary, CMM, Proýektor, Gauges, Düzgünler we ş.m.
 • Faceerüsti bejermek:Oksid garalamak, ýalpyldawuk, karburizasiýa, anodizasiýa, Chrome / sink / nikel örtük, çäge daşlamak, lazer nagyşlary, ýylylygy bejermek, poroşok örtük we ş.m.
 • Elýeterli nusga:Şoňa laýyklykda 5-7 iş gününiň dowamynda kabul ederlikli.
 • Gaplamak:Uzak wagtlap deňiz üçin amatly ýa-da howa gatnawy üçin amatly paket.
 • Adingük porty:Müşderileriň haýyşy boýunça Dalian, Qingdao, Týanjin, Şanhaý, Ningbo we ş.m.
 • Gurşun wagty:Öňdebaryjy töleg alandan soň dürli talaplara laýyklykda 3-30 iş güni.
 • Haryt maglumatlary

  Wideo

  Haryt bellikleri

  Gara anodizasiýa bilen CNC enjam bölekleri

  CNC-Machining 4

   

  Premium bilen tanyşdyrmakGara anodizasiýa bilen CNC enjam bölekleri- önümleriňiziň hilini we berkligini ýokarlandyrmak üçin iň oňat çözgüt.Döwrebap işleýiş tehnologiýamyz we oýlanyşykly ussatlygymyz bilen size takyklyk we estetika taýdan deňi-taýy bolmadyk bölekleri hödürleýäris.Önümçilik desgamyzda, her bir bölegi takyk kesgitlemäge we aýratynlyklaryňyza görä emele getirmäge ösen CNC (Computer Numerical Control) maşynlaryny ulanýarys.Bu öňdebaryjy tehnologiýa, ökde hünärmenler toparymyz bilen bilelikde her önümiň ýokary hilli we öndürijilik standartlaryna laýyk gelmegini üpjün edýär.

   

  Biziň esasy aýratynlyklarymyzyň biriCNC enjam böleklerigara anodizasiýa.Anodizasiýa, metalyň üstünde goraýjy oksid gatlagyny döredýän, poslama garşylygy ýokarlandyrýan we ýeriň gatylygyny ýokarlandyrýan elektrohimiki prosesdir.Gara anodizasiýa diňe bir özüne çekiji we ýumşak görnüşi üpjün etmän, eýsem goşmaça gorag gatlagyny goşýar, böleklerimiziň könelmegine we ýyrtylmagyna çydamly bolýar.Gara anodlaşdyryjy gutarnykly ýylylyk bölüniş aýratynlyklaryny hem hödürleýär, bu ýylylygy dolandyrmak möhüm ähmiýete eýe bolan programmalar üçin ileri tutulýan saýlama bolýar.

  Maşyn-2
  CNC-öwrüm-freze-maşyn

   

   

  Awtoulagda, howa giňişliginde, elektronikada ýa-da başga bir pudakda ulanylsa-da, biziňCNC enjam böleklerigara anodizasiýa bilen öndürijilige zyýan bermezden ýokary temperatura çydap biler.Mundan başga-da, CNC Machining böleklerimiz alýumin, polat, poslamaýan polat, bürünç we başga-da köp sanly materialda bar.Bu köpugurlylyk, böleklerimiziň aýratyn talaplaryňyza doly laýyk gelmegini üpjün edip, dürli pudaklara we amaly programmalara laýyk gelmäge mümkinçilik berýär.

   

  Hil we ygtybarlylyga ygrarlylygymyz bilen, CNC Machining Bölümlerimizi önümçilik sikliniň dowamynda berk synag we gözleg işlerine tabyn edýäris.Bu, her bölegiň iň ýokary pudak standartlaryna laýyk gelmegini we müşderilerimiziň kanagatlanmagyny kepillendirýär.Gara anodizasiýa bilen CNC Machining böleklerimiz, güýçlenmegi, poslama garşylygy gowulandyrmagy, ýylylygyň ýaýramagyny we özüne çekiji görnüşini öz içine alýan köp sanly peýdalary hödürleýär.Enjamlaryňyz, howa giňişlik bölekleri ýa-da elektron enjamlaryňyz üçin ýöriteleşdirilen bölekler üçin takyk komponentlere mätäç bolsaňyz, önümimiz iň gowy saýlawdyr.

  adat
  gaýtadan işleýän zapas

  Wagtynda ýetirmek, bäsdeşlik nyrhlaryny hödürlemek we ajaýyp müşderi hyzmatyny etmek ukybymyza buýsanýarys.Bagyşlanan toparymyz, önüm saýlamakdan başlap, satuwdan soňky goldawa çenli size kömek etmäge hemişe taýýardyr.CNC Machining Parts-a şu gün gara anodizasiýa bilen maýa goýuň we önümleriňiziň hiliniň we öndürijiliginiň tapawudyny başdan geçiriň.Iň ýokary estetikadan başlap, işlemegiň ýokarlanmagyna çenli böleklerimiz, elbetde, garaşýan zatlaryňyzdan ýokary bolar.Ygtybarlylygy saýlaň, kämilligi saýlaň - ähli önümçilik zerurlyklaryňyza gara anodizasiýa bilen CNC Machining böleklerimizi saýlaň.

  Gara anodizasiýa bilen CNC Machining Parts-larymyz we önümleriňizi indiki derejä çykaryp bilmekleri barada has giňişleýin maglumat almak üçin häzir bize ýüz tutuň.

  CNC + işlenen + bölekler
  titan bölekleri
  mümkinçilikler-cncmachining

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy bize iberiň:

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Habaryňyzy bize iberiň:

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň