Sorag-jogap

Sorag-jogap

REygy-ýygydan soralýan soraglar

1-nji sorag: Esasy önümleriňiz we material üpjünçiligiňiz näme?

J: Esasy önümlerimiz CNokary takyklyk CNC Machining bölekleri (Uglerod polat, garyndy polat, alýumin garyndysy, poslamaýan polat, bürünç, mis, titanium garyndysy ýa-da başga ýöriteleşdirilen bölekler), metal metal bölekleri, möhürleme bölekleri, şeýle hem sanjym galyp bölekleri.

2-nji sorag: Sizde ýeterlik mümkinçilik barmy?

J: Önümçilik enjamlarymyz ýokary hilli.10 ýyldan gowrak wagt bäri işleýän ökde işçiler toparymyz bar.Olaryň önümçilik tejribesi we tehnologiýasy gaty baý we ökde.Zawodyň kadaly işlemegini üpjün etmek üçin ýeterlik serişdämiz bar.

3-nji sorag: Haýsy hyzmaty hödürlärsiňiz?

J: Kompaniýamyzyň asyl niýeti, ähli müşderilerimiz üçin ALhli MESELELERI çözmek.Şeýlelik bilen, käbir talaplaryňyzy ýerine ýetirip bilmesek-de, talaplaryňyzy kanagatlandyryp bilýän, bahasy we ýokary hilli kärhana kärhanalarymyz bilen habarlaşarys.

4-nji sorag: Bahany haçan alyp bilerin?Arzanladyş alyp bilerinmi?

A1: Umuman aýdanymyzda, size 24 sagadyň dowamynda resmi sitata hödürleýäris we ýöriteleşdirilen ýa-da dizaýn edilen teklip 72 sagatdan köp bolmaly däldir.Gyssagly ýagdaýlar, göni telefon arkaly habarlaşyň ýa-da bize e-poçta iberiň.

A2: Hawa, köpçülikleýin önümçilik sargytlary we adaty müşderiler üçin adatça arzanladyş berýäris.

5-nji sorag: Ulag wagtynda zeper ýeten harytlar näme etmeli?

J: Hil meselesi bilen baglanyşykly indiki kynçylyklardan gaça durmak üçin harytlary alanyňyzdan soň barlamagy maslahat berýäris.Ulagda zeper ýeten ýa-da hil meselesi bar bolsa, jikme-jik suratlary alyň we gysga wagtda biziň bilen habarlaşyň, ýitgileriňiziň kiçelmegine göz ýetireris.

6-njy sorag: Önümlere logotipimi goşup bilerinmi?

J: Hawa, bölekleri işlemek üçin, logotipiňizi goýmak üçin lazer kesmek ýa-da oýmak ulanyp bileris;Metal list bölekleri, gysgyç bölekleri we plastmassa bölekleri üçin bize Logony iberiň, biz onuň bilen galyp ýasarys.

7-nji sorag: Önümlerimiň zawodyňyza gitmän nähili bolýandygyny bilmek mümkinmi?

J: Önümçiligiň jikme-jik meýilnamasyny hödürläris we jikme-jik işleýiş amallaryny görkezýän Suratlar bilen hepdelik hasabaty ibereris.Bu aralykda, eltilmezden ozal önümleriň her görnüşi üçin QC hasabatyny bereris.

8-nji sorag: Eger pes hilli önüm öndürseňiz, bize pul tölärsiňizmi?

J: Aslynda, pes hilli önüm öndürmäge pursat tapmarys.Umuman aýdanymyzda, sizi kanagatlandyrýança gowy hilli önüm öndüreris.

BIZ BILEN IŞLEMEK isleýärsiňizmi?


Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň