Cörite ýasalan CNC enjam bölekleri hyzmaty

Gysga düşündiriş:


 • Min.Sargyt mukdary:Min.1 bölek / bölek.
 • Üpjünçilik ukyby:Aýda 1000-50000 bölek.
 • Öwürmek ukyby:φ1 ~ 00400 * 1500mm.
 • Freze kuwwaty:1500 * 1000 * 800mm.
 • Çydamlylyk:0.001-0.01mm, muny hem düzüp bolýar.
 • Gödeklik:Müşderileriň islegine görä Ra0.4, Ra0.8, Ra1.6, Ra3.2, Ra6.3 we ş.m.
 • Faýl formatlary:CAD, DXF, STEP, PDF we beýleki formatlar kabul ederliklidir.
 • FOB bahasy:Müşderileriň çyzgysy we satyn alyş kwartasyna görä.
 • Amalyň görnüşi:Aýlanmak, üwemek, burawlamak, üwemek, polatlamak, WEDM kesmek, lazer nagyş we ş.m.
 • Elýeterli materiallar:Alýumin, poslamaýan polat, uglerod polat, titanium, bürünç, mis, garyndy, plastmassa we ş.m.
 • Barlag enjamlary:Mitutoyo synag enjamlary, CMM, Proýektor, Gauges, Düzgünler we ş.m.
 • Faceerüsti bejermek:Oksid garalamak, ýalpyldawuk, karburizasiýa, anodizasiýa, Chrome / sink / nikel örtük, çäge daşlamak, lazer nagyşlary, ýylylygy bejermek, poroşok örtük we ş.m.
 • Elýeterli nusga:Şoňa laýyklykda 5-7 iş gününiň dowamynda kabul ederlikli.
 • Gaplamak:Uzak wagtlap deňiz üçin amatly ýa-da howa gatnawy üçin amatly paket.
 • Adingük porty:Müşderileriň haýyşy boýunça Dalian, Qingdao, Týanjin, Şanhaý, Ningbo we ş.m.
 • Gurşun wagty:Öňdebaryjy töleg alandan soň dürli talaplara laýyklykda 3-30 iş güni.
 • Önümiň jikme-jigi

  Wideo

  Haryt bellikleri

  Cörite ýasalan CNC enjam bölekleri hyzmaty

  Önümçiligi aňsatlaşdyrmak maksady bilen ajaýyp hyzmat, her bir işimiziň özenidir.Biziň bilen ilkinji aragatnaşygyňyzdan başlap, adaty bölekleriňizi ygtybarly eltýänçäňiz, taslamaňyza üns berýäris.Elmydama sizi çalt gurşun wagtlary, ajaýyp hil we ajaýyp gymmatlyk bilen üpjün edýär.

  Önümçilik goldaw toparyna öwrülip, ​​ýokary integrirlenen, aşa ukyply CNC önümçilik zawodymyzy ulanyp bölekler öndürip, üpjünçilik zynjyryndaky sürtülmäni aýyrýarys.CNC Machining Services we Japanaponiýada, Europeewropada, ABŞ-da, Saud Arabystanynda we ş.m. ýerleşýän müşderilerimize has köp zatlary hödürlemek bilen buýsanýarys.

  CNC enjamlaşdyrylan bölekler

  CNC işlenen bölekleri köplenç çylşyrymlylykda üýtgäp biler.Simpleönekeý meýilnama böleklerinden başlap, talap edilýän, gaty çylşyrymly egri geometriýalara çenli iş üçin dogry CNC enjamyny saýlamak möhümdir.CNC maşynlarynyň dürli görnüşleri bar we dürli bölekler üçin ulanylyp bilner.

  Ulanylýan maşynyň görnüşi (CNC torna, 3 ok CNC freze enjamy ýa-da 4/5 ok işleýiş merkezi we ş.m.) adatça bölekleriň çylşyrymlylygy bilen kesgitlener.Bölek çylşyrymlylygy, geometriýa we ölçegler çydamlylyk, önümiň ahyrky ulanylyşy we materialyň görnüşine görä saýlanan maşynyň görnüşine täsir edýär.

  CNC enjamlaşdyrylan bölekler

  CNC işlenen bölekleri köplenç çylşyrymlylykda üýtgäp biler.Simpleönekeý meýilnama böleklerinden başlap, talap edilýän, gaty çylşyrymly egri geometriýalara çenli iş üçin dogry CNC enjamyny saýlamak möhümdir.CNC maşynlarynyň dürli görnüşleri bar we dürli bölekler üçin ulanylyp bilner.

  Ulanylýan maşynyň görnüşi (CNC torna, 3 ok CNC freze enjamy ýa-da 4/5 ok işleýiş merkezi we ş.m.) adatça bölekleriň çylşyrymlylygy bilen kesgitlener.Bölek çylşyrymlylygy, geometriýa we ölçegler çydamlylyk, önümiň ahyrky ulanylyşy we materialyň görnüşine görä saýlanan maşynyň görnüşine täsir edýär.

  CNC dizaýny

  Giň manyda aýdylanda, has çylşyrymly bölegi, dizaýny, aýratyn ölçegleri we talaplary sebäpli işlenende has köp üns berilmegini talap eder.Dizaýn inersenerleri, mümkin boldugyça bölegi dizaýn döwründe ýönekeý, aňsat bölekleri öndürmek üçin işlemeli.Dizaýn näçe ýönekeý bolsa, şonça-da öndürmek aňsat bolar we adaty ýagdaýda çykdajylar arzan bolar.

  Mehaniki dizaýnerler, iň ýokary öndürijiligi hödürlemek bilen az komponentleri talap edýän dizaýnlary nädip döretmelidigini hemişe göz öňünde tutýarlar.Bu netijeliligi we has ýokary öndürijiligi üpjün etmek bilen çykdajylary azaldyp biler.

  CNC dizaýny

  Giň manyda aýdylanda, has çylşyrymly bölegi, dizaýny, aýratyn ölçegleri we talaplary sebäpli işlenende has köp üns berilmegini talap eder.Dizaýn inersenerleri, mümkin boldugyça bölegi dizaýn döwründe ýönekeý, aňsat bölekleri öndürmek üçin işlemeli.Dizaýn näçe ýönekeý bolsa, şonça-da öndürmek aňsat bolar we adaty ýagdaýda çykdajylar arzan bolar.

  Mehaniki dizaýnerler, iň ýokary öndürijiligi hödürlemek bilen az komponentleri talap edýän dizaýnlary nädip döretmelidigini hemişe göz öňünde tutýarlar.Bu netijeliligi we has ýokary öndürijiligi üpjün etmek bilen çykdajylary azaldyp biler.

  singleimg

  Komponentleriň çylşyrymlylygy mehaniki dizaýnerler üçin hemişe göz öňünde tutulýar we netijeli işlenip düzülen ýokary öndürijilikli komponentler işlemegiň gurşun wagtyny göz öňünde tutýar.Takyk in engineeringenerçilik köplenç adamyň ýalňyşlygy sebäpli döreýän töwekgelçiligi azaldyp biler.Ölçegde, ýerine ýetirişde ýa-da önümçilikdäki ownuk ýalňyşlyklar taslamalaryň we önümleriň düýbünden bozulmagyna sebäp bolup biler.Şuny göz öňünde tutup, tejribeli dizaýnerler, inersenerler we öndürijiler bilen işleşýändigiňizi üpjün etmeli.

  Şuny aýdyp, ýokary derejeli takyklyk we gutarnykly gurşun wagtynyň döremegine sebäp bolup biljek çylşyrymly CNC işlemeli bolar.Umumy düzgün, çylşyrymly bölek we çylşyrymly şekiller üçin 4/5 ok CNC Machining zerur bolar.Munuň sebäbi, enjam diňe X we Y-da işleýän iki ýa-da üç däl-de, soňky görnüşe ýetmek üçin 4/5 dürli burç / ok bilen işläp bilýär.

  Aene-de üç ok, A, B we C goşmak bilen has takyk we çylşyrymly bölekleri işläp bolýar, bölegi enjamyň içinde el bilen ugrukdyrmagyň zerurlygy bolmazdan.5 ok CNC degirmeniniň “ýekeje gurnama” hödürläp biljekdigi, wagty azaldýan peýdadyr.

  Gurallaryň we tejribeli operatorlaryň ýokary takyklygy, zerur bölegiň ýokary takyk netijeler we çalt gurşun wagty bilen öndürilip bilinjekdigine kömek edip biler.Işleýiş mümkinçilikleri we size nädip kömek edip biljekdigi barada soramak üçin elmydama tejribeli öndüriji bilen habarlaşmaly.BMG-da 24 sagat mugt bahany hödürläp bileris;taslamaňyza şu gün nädip kömek edip biljekdigimize serediň.Al.

  img

  Önümiň beýany

  CNC enjam bölekleri
  CNC enjam bölekleri

  123456


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy bize iberiň:

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Habaryňyzy bize iberiň:

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň