Metal bölekleri öndüriji

Gysga düşündiriş:


 • Min.Sargyt mukdary:Min 1 bölek / bölek.
 • Üpjünçilik ukyby:Aýda 10000-2 million bölek / bölek.
 • Gödeklik:Müşderileriň haýyşy boýunça.
 • Faýl formatlary:CAD, DXF, STEP, PDF we beýleki formatlar kabul ederliklidir.
 • FOB bahasy:Müşderileriň çyzgysy we satyn alyş kwartasyna görä.
 • Amalyň görnüşi:Marka, urmak, lazer kesmek, egilmek we ş.m.
 • Elýeterli materiallar:Alýumin, poslamaýan polat, uglerod polat, titanium, bürünç, mis, garyndy, plastmassa we ş.m.
 • Faceerüsti bejermek:Sink örtügi, Anodizasiýa, Himiki film, Poroşok örtük, Passiwasiýa, Gum partlamagy, Çotga we ýuwmak we ş.m.
 • Barlag enjamlary:CMM, Suratlary ölçeýji gural, Gödeklik ölçeýji, slaýd kaliper, mikrometr, ölçeýji blok, aýlaw görkezijisi, sapak ölçeýji, uniwersal burç düzgüni.
 • Elýeterli nusga:Şoňa laýyklykda 5-7 iş gününiň dowamynda kabul ederlikli.
 • Gaplamak:Uzak wagtlap deňiz üçin amatly ýa-da howa gatnawy üçin amatly paket.
 • Adingük porty:Müşderileriň haýyşy boýunça Dalian, Qingdao, Týanjin, Şanhaý, Ningbo we ş.m.
 • Gurşun wagty:Öňdebaryjy töleg alandan soň dürli talaplara laýyklykda 3-30 iş güni.
 • Haryt maglumatlary

  Wideo

  Haryt bellikleri

  Metörite metaldan ýasalan önümler

  Omörite list metal önümçiligi birneme çylşyrymly ýaly görünýär, sebäbi her dürli şekilde gurlup bilner, ýöne önümçiligiň ähli ösüşini aşakdaky ýaly üç basgançakly bölüp bolar.
  Birinjisi, maddy aýyrmagyň ösüşi diýlip atlandyrylýan ösüşi kesmek.Bu ösüşde lazer kesmek, suw reaktiw kesmek, plazma kesmek we zarba kesmek ýaly birnäçe dürli ýol bar.Bularyň hemmesiniň arasynda lazer kesmek, metaldan takyk kesilmegi gazanmak üçin lazeriň ulanylmagyny öz içine alýar.Uly ululykdaky käbir beýleki kesiş proseslerine garanyňda has takyk we energiýa tygşytly we zawodymyzda iň köp ýaýran metaldan ýasalan materialdyr öýdýär.

  Beýleki tarapdan, pyçak kesmek, başga bir umumy usul we kiçi göwrümli programmada ulanmak has ideal.
  Kesilenden soň, maddy deformasiýa diýlip atlandyrylýan görnüşimiz bar.Döretmegiň, egirmegiň, egilmegiň, möhürlemegiň we kebşirlemegiň birnäçe usuly bar.

  Metörite metaldan ýasalan amallar (1)
  Metörite metaldan ýasalan önümler (2)

  Ahyry gutarýar.Bu, gödek tegmilleri we gyralary ýok etmek we tekiz aýratynlyk almak üçin abraziw bilen ýuwulan prototip böleklerine degişlidir.Bu amaldan soň, adatça surat çekmek we anodizasiýa ýaly gutarnykly ösüşi öz içine alýar.

  Önümçiligiň görnüşleri haýsylar?
  Metal ýasamak prosesleriniň dürli görnüşleri bar.Olaryň arasynda iň köp ýaýranlary kesmek, eplemek, emele getirmek, urmak, möhürlemek, kebşirlemek we polat etmek.Bir bölegi ýasamak üçin, ýokarda bölek dizaýnyna bagly bir ýa-da birnäçe proses gerek bolup biler.Mysal üçin, diňe bir tekiz list bölegi üçin kesmek prosesi zerur bolup biler.Cabinetöne ýokardaky ähli amallary uly kabinet önümi üçin ulanmaly bolmagymyz mümkin.

  Metal önümçiliginiň listiniň galyňlygy näme?
  Iki bölegi bir bölege goşmasak, metaldan ýasalan material galyňlygy hemişe yzygiderli bolmaly.Bulardan başga-da dürli metallar bar we listiň galyňlygy 0,02 dýuýmdan 0,25 dýuýma çenli bolup biler.

  Customörite list metal önümçiliginiň bahasy näçe?
  Bu baglydyr.Customörite metal böleginiň umumy bahasy, metal böleginiň ululygyna, materialyna, çylşyrymlylygyna we satyn alyş mukdaryna meňzeş birnäçe elementlere baglydyr.
  Bir söz bilen aýdylanda, şol bir MOQ esasynda az material bahasy we ýasama wagty az bolýar.Önümçilik meseleleriňizi çözmek üçin häzir bize ýüz tutuň we agyryny sizden alýarys.CNC Machining we Sheet Metal üçin çynlakaý.

  Metörite metaldan ýasalan önümler (5)
  Metörite metaldan ýasalan amallar (3)
  Metörite metaldan ýasalan amallar (4)

  Metaldan ýasalan önümler, polat ýa-da beýleki metallaryň tekiz listlerini önüme öwürmek ýa-da kesmek, egmek we ýygnamak arkaly gurluş berip boljak usuldyr.Sahypa metal, islendik görnüşi diýen ýaly ýasalyp bilner, bu adatça metaly kesmek we egmek arkaly amala aşyrylýar.

  Garşylyk kebşirlemek, metallary giňeltmek, egilmek, lazer kesmek, gysmak, uzatmak, urmak, möhürlemek we ş.m. metaldan işlemekde iň möhüm usullardyr.Işleýän kompaniýanyňyzyň ýokardaky mümkinçiliklerine eýe bolmagyny üpjün etmeli we bahalary birneme ýokary bolsa-da, ikirjiňlenmän size has gowy hyzmat bermeli, ýöne islän zadyňyzy ajaýyp hilli we kanagatlanarly jogaplar bilen alyp bilersiňiz.

  Önümiň beýany

  Takyk enjam bölekleri
  Takyk enjam bölekleri

  Metal möhürleme böleklerini öndüriji (3) Metal möhürleme bölekleri öndüriji (2) Metal möhürleme bölekleri öndüriji (1) Metal möhürleme böleklerini öndüriji (4) Metal möhürleme böleklerini öndüriji (6) Metal möhürleme böleklerini öndüriji (5)


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy bize iberiň:

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Habaryňyzy bize iberiň:

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň