Habarlar

 • Titan Gr2 enjamlaşdyryş hyzmaty

  Titan Gr2 enjamlaşdyryş hyzmaty takyklygy we ýokary hilli netijeleri hödürleýär Dürli pudaklarda ýokary öndürijilikli materiallara bolan islegiň artmagy bilen, titan has güýçli bolmagy sebäpli meşhur saýlama boldy ...
  Koprak oka
 • Titan barlar, bökdençsiz / kebşirlenen turbalar, armatura, sim, tabak

  Metal garyndylar pudagynda titanium, howa, lukmançylyk we awtoulag ýaly dürli pudaklarda giňden ulanylýan, köp gözlenýän material hasaplanýar.Soňky birnäçe ýylda dem ...
  Koprak oka
 • CNC takyk enjamlaşdyryş ýagdaýy

  Häzirki zaman dünýäsinde dowam edýän pandemiýa ýagdaýy sebäpli CNC işleýän OEM-ler üýtgeşik bir ýagdaý bilen ýüzbe-ýüz bolýar.Dünýä ilatynyň aglaba böleginiň gulplanmagy bilen, senagatlar üýşmeleň togtadyldy, netijede ...
  Koprak oka
 • Takyk bölekleri öndürmek

  Soňky ýyllarda Hytaý gaýtadan işlemek dünýäsinde köp özüne çekdi.Aziýanyň kuwwaty bu ugurda ajaýyp öňegidişlik gazandy we köp hünärmenler Hytaýyň ...
  Koprak oka
 • Performanceokary öndürijilikli önümçilik

  Performanceokary öndürijilikli önümçilik dünýäsinde ýokary hilli materiallara isleg artýar.Titan, güýçli-agram derejesi we poslama garşylygy bilen bu bazaryň esasy oýunçysydyr ...
  Koprak oka
 • Näme üçin bizi saýlamaly?

  Şu günki habarlarda "Näme üçin bizi saýlaýarsyňyz?" Diýen soragy öwreneris.Kompaniýany ýa-da önümi barha ösýän wariantlar bazarynda tapawutlandyrýan zat näme?Ilki bilen hil önümi kesgitleýän esasy faktor ýa-da ...
  Koprak oka
 • CNC takyk işleýiş bölekleri

  CNC Precision Machining Parts-yň öňdebaryjy öndürijisi BMT ýakynda OEM Machining bilen täze hyzmatdaşlygy yglan etdi.Bu hyzmatdaşlyk BMG-ä önümçilik mümkinçiliklerini giňeltmäge we has ýokary derejeli üpjün etmäge mümkinçilik berer ...
  Koprak oka
 • OEM enjamlaşdyryş we öwrüm

  Döwrebaplaşdyrmak we dünýä bazarynda bäsdeşlik etmek maksady bilen takyk işleýiş we öwrüm komponentlerini öndürýän öňdebaryjy öndüriji, desgalaryna we tehnologiýalaryna uly maýa goýumlaryny yglan etdi.OEM enjamlary we ...
  Koprak oka
 • Takyk işlemek

  Şu günki täzeliklerde, Tehas ştatynyň tehniki kolleji (TSTC) okuwçylary takyk işlemekde awtomatlaşdyrmaga taýýarlaýar.“Precision Machining” döredilen gününden başlap, köpelýän san bilen ýokary awtomatlaşdyrylan prosese öwrüldi ...
  Koprak oka
 • Enjam hyzmaty

  Soňky habarlarda, CNC işleýiş hyzmatlary kärhanalar we şahsyýetler üçin ýokary hilli, takyk bölekleri we önümleri öndürmegiň has meşhur usulyna öwrüldi.CNC, ýa-da Kompýuter san gözegçiligi, işlemäge mümkinçilik berýär ...
  Koprak oka
 • Takyk işlemek

  Şu günki täzeliklerde, Tehas ştatynyň tehniki kolleji (TSTC) okuwçylary takyk işlemekde awtomatlaşdyrmaga taýýarlaýar.Takyk işlemek, döredilen gününden bäri ýokary awtomatlaşdyrylan bir prosese öwrüldi ...
  Koprak oka
 • Bäş ok CNC enjam merkezi

  Bäş okly baglanyşyk işleýiş merkezi, bäş okly işleýiş merkezi diýlip hem atlandyrylýar, çylşyrymly ýüzleri gaýtadan işlemek üçin ýörite ulanylýan ýokary tehnologiýaly we ýokary takyklygy bolan işleýiş merkezidir.Bu ...
  Koprak oka
123456Indiki>>> Sahypa 1/10

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň