Alýumin örtükli metal önümçiligi

Gysga düşündiriş:


 • Min.Sargyt mukdary:Min 1 bölek / bölek.
 • Üpjünçilik ukyby:Aýda 10000-2 million bölek / bölek.
 • Gödeklik:Müşderileriň haýyşy boýunça.
 • Faýl formatlary:CAD, DXF, STEP, PDF we beýleki formatlar kabul ederliklidir.
 • FOB bahasy:Müşderileriň çyzgysy we satyn alyş kwartasyna görä.
 • Amalyň görnüşi:Marka, urmak, lazer kesmek, egilmek we ş.m.
 • Elýeterli materiallar:Alýumin, poslamaýan polat, uglerod polat, titanium, bürünç, mis, garyndy, plastmassa we ş.m.
 • Faceerüsti bejermek:Sink örtügi, Anodizasiýa, Himiki film, Poroşok örtük, Passiwasiýa, Gum partlamagy, Çotga we ýuwmak we ş.m.
 • Barlag enjamlary:CMM, Suratlary ölçeýji gural, Gödeklik ölçeýji, slaýd kaliper, mikrometr, ölçeýji blok, aýlaw görkezijisi, sapak ölçeýji, uniwersal burç düzgüni.
 • Elýeterli nusga:Şoňa laýyklykda 5-7 iş gününiň dowamynda kabul ederlikli.
 • Gaplamak:Uzak wagtlap deňiz üçin amatly ýa-da howa gatnawy üçin amatly paket.
 • Adingük porty:Müşderileriň haýyşy boýunça Dalian, Qingdao, Týanjin, Şanhaý, Ningbo we ş.m.
 • Gurşun wagty:Öňdebaryjy töleg alandan soň dürli talaplara laýyklykda 3-30 iş güni.
 • Haryt maglumatlary

  Wideo

  Haryt bellikleri

  BMT list metal önümçiligi

  Sahypa metaldan işlemek, dürli görnüşli metal plastinkadan täze önümleri emele getirýän metaldan işlemekdir.Bir söz bilen aýdylanda, metaldan bölekleriň emele gelmegini aňladýar.Takyk metaldan ýasalmagy, dünýä tejribesinde iň köp ýaýran önümçilik proseslerinden biridir.Metaldan ýasalan önümler, howa, elektronika, lukmançylyk, ulag, sarp ediş elektronikasy we başgalar ýaly ugurlarda gören tehnologiki ösüşimiziň möhüm bölegi.Aslynda, ähli pudaklarda diýen ýaly metaldan ýasalan önümleriň käbir görnüşlerine bil baglanýar.

  Obeer togalagynda metaldan ýasalan önümlere aşa bil baglaýan köp sanly pudak bar.Countrieshli ýurtlarda metaldan ýasalan önümleriň üsti bilen ýörite bölekleriň emele gelmegi üçin ägirt uly mümkinçilik döretdi (

  Obeer togalagynda metaldan ýasalan önümlere aşa bil baglaýan köp sanly pudak bar.Countrieshli ýurtlarda metaldan işlemek arkaly ýörite bölekleriň emele gelmegi, metaldan ýasalan önümler bilen meşgullanýanlar üçin ägirt uly mümkinçilik döretdi.

  Metaldan ýasalan önümçilik, köp isleg we köp pudaklarda ulanylyşyň giňelmegi sebäpli wagtyň geçmegi bilen ösdi we ösdi.Dürli dürli prosesler bilen metaldan ýasalan önümler, iň ussatlygy talap edýän sungat görnüşine öwrüldi.

  Biz kim?

  BMG adaty metal hyzmatlary, çalt öwrülişik taslamalaryňyz üçin çalt we tygşytly çözgüt hödürleýär.Metal möhürlemek, basmak, kebşirlemek, kesmek, togalamak, egmek, urmak, tormozlamak, ýygnamak, galvanizlemek, poroşok örtük, ýasamak, in engineeringenerçilik, reňklemek, pyçaklamak, şertnamalaýyn önümçilik, prototip ýazmak, maşyn dizaýny we tehniki çyzgy, prototipler we pes göwrümli önümçilik üçin we ş.m.Sahypa metaldan ýasalan önümler, köp sanly materiallar we aýratynlyklaryňyza laýyk gelýän gutarnykly metal bölekleri öndürýär.

  Näme edip bileris?

  Kiçi we orta önümler bilen üpjün edýän demir, polat, uglerod polat, poslamaýan polat, mis, bürünç, alýumin we bürünç we ş.m. bilen metaldan ýasalan erginleri öndürýäris.Ahyrky önümiňiziň üstünlik gazanmagy üçin zerur bolan metaldan ýasalan metal bölekleri öndürmek üçin täsirli we ýöriteleşdirilen saýlama kompaniýasy bolmaklygy maksat edinýäris.Muny tehnologiýa, awtomatlaşdyryş we önümçilik proseslerine yzygiderli maýa goýmak arkaly edýäris.

  Hususy list metal taslamasy üçin indi bize ýüz tutuň.Elmydama biziň ünsümize garaşyp bilersiňiz.Biz siziň bilen uzak möhletli üstünlikli işewür gatnaşyk gurmaga sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.Biz diňe bir adaty Sheet Metal öndürijisi we üpjün edijisi bolmak bilen çäklenmän, Hytaýda Sheet Metal Fabrication üçin uzak möhletli ygtybarly hyzmatdaşyňyz bolmak isleýäris.Çyzgylara we nusgalara hoş geldiňiz.

  Önümiň beýany

  Takyk enjam bölekleri
  Takyk enjam bölekleri

  Alýuminiý örtükli metal önümçiligi (3) Alýuminiý örtükli metal önümçiligi (6) Alýumin örtükli metal önümçiligi (7) Alýumin örtükli metal önümçiligi (4) Alýumin örtükli metal önümçiligi (5) Alýuminiý metaldan ýasalan önümler (2)

  Obeer togalagynda metaldan ýasalan önümlere aşa bil baglaýan köp sanly pudak bar.Countrieshli ýurtlarda metaldan ýasalan önümleriň üsti bilen ýörite bölekleriň emele gelmegi (3) üçin ägirt uly mümkinçilik döretdi.

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy bize iberiň:

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Habaryňyzy bize iberiň:

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň