Dalian-da ýokary takyklyk CNC enjamlaşdyrylan bölegi

Gysga düşündiriş:


 • Min.Sargyt mukdary:Min.1 bölek / bölek.
 • Üpjünçilik ukyby:Aýda 1000-50000 bölek.
 • Öwürmek ukyby:φ1 ~ 00400 * 1500mm.
 • Freze kuwwaty:1500 * 1000 * 800mm.
 • Çydamlylyk:0.001-0.01mm, muny hem düzüp bolýar.
 • Gödeklik:Müşderileriň islegine görä Ra0.4, Ra0.8, Ra1.6, Ra3.2, Ra6.3 we ş.m.
 • Faýl formatlary:CAD, DXF, STEP, PDF we beýleki formatlar kabul ederliklidir.
 • FOB bahasy:Müşderileriň çyzgysy we satyn alyş kwartasyna görä.
 • Amalyň görnüşi:Aýlanmak, üwemek, burawlamak, üwemek, polatlamak, WEDM kesmek, lazer nagyş we ş.m.
 • Elýeterli materiallar:Alýumin, poslamaýan polat, uglerod polat, titanium, bürünç, mis, garyndy, plastmassa we ş.m.
 • Barlag enjamlary:Mitutoyo synag enjamlary, CMM, Proýektor, Gauges, Düzgünler we ş.m.
 • Faceerüsti bejermek:Oksid garalamak, ýalpyldawuk, karburizasiýa, anodizasiýa, Chrome / sink / nikel örtük, çäge daşlamak, lazer nagyşlary, ýylylygy bejermek, poroşok örtük we ş.m.
 • Elýeterli nusga:Şoňa laýyklykda 5-7 iş gününiň dowamynda kabul ederlikli.
 • Gaplamak:Uzak wagtlap deňiz üçin amatly ýa-da howa gatnawy üçin amatly paket.
 • Adingük porty:Müşderileriň haýyşy boýunça Dalian, Qingdao, Týanjin, Şanhaý, Ningbo we ş.m.
 • Gurşun wagty:Öňdebaryjy töleg alandan soň dürli talaplara laýyklykda 3-30 iş güni.
 • Haryt maglumatlary

  Wideo

  Haryt bellikleri

  Takyk enjamlaşdyryş çözgüdi - Ynamly hyzmatdaşyňyz

  CNC-Machining 4

   

  Highokary takyklyk bilen tanyşdyrmakCNC Dalian dilinde enjamlaşdyrylan bölek, öňdebaryjy tehnologiýany we takyklygy birleşdirýän ynkylap önümi.Iň uly üns bilen döredilen bu komponent, dürli pudaklarda möhüm gurluş bolup hyzmat edýär, üznüksiz amallary we ýokary öndürijiligi üpjün edýär.“Dalian” -yň gülläp ösýän senagat merkezinde dizaýn edilen we öndürilen “CNC Machined Part”, şäheriň meşhurlygy we in engineeringenerçilik ussatlygyny özünde jemleýär.Işläp taýýarlamagyň ajaýyp mirasy bilen Dalian, iň talap edilýän talaplara laýyk gelýän ýokary hilli komponentleri bermekde dünýäde öňdebaryjy boldy.

   

  Bu önümiň özeninde takyklyga ygrarlylygymyz ýatyr.“CNC Machined Part” -yň her tarapy, iň amatly işlemegi we öndürijiligi kepillendirýän iň berk çydamlylyklara üns bilen işlenip düzüldi.Döwrebap işleýiş usullaryndan peýdalanyp, ýokary hünärli tehniklerimiz çig maly iň berk hil standartlaryna laýyk gelýän çylşyrymly böleklere öwürýärler.“High Precision CNC Machined Part” -ymyzy tapawutlandyrýan zat, köp taraplylygy.Her pudagyň özboluşly talaplarynyň bardygyna we önümimiziň köp sanly amaly ýerine ýetirýändigine düşünýäris.Awtoulag pudagy, howa giňişligi, lukmançylyk pudagy ýa-da takyklygy we ygtybarlylygy talap edýän başga bir pudak bolsun, CNC Machined Part iň oňat çözgütdir.

  Maşyn-2
  CNC-öwrüm-freze-maşyn

   

   

  Önümimiziň ajaýyp takyklygynyň sebäplerinden biri, diňe ýokary hilli materiallary ulanmaga bolan yhlasymyzdyr.Premium çig mallary üns bilen saýlamak bilen, özümiziňkini üpjün edýärisCNC enjamlaşdyrylan bölegihas agyr iş şertlerinde-de ýokary çydamlylygy we uzak ömri görkezýär.Hiliň bu yhlasy, önümçilik amallarymyza-da degişlidir, bu ýerde takyk we yzygiderli netijeleri kepillendirýän iň täze CNC maşynlaryny ulanýarys.Ajaýyp takyklygy we berkligi bilen birlikde, “High Precision CNC Machined Part” deňsiz-taýsyz netijeliligi hödürleýär.

   

  Ösen tehnologiýany we hünärmen ussatlygyny birleşdirip, önümimiz bar bolan ulgamlara bökdençsiz birleşmäge mümkinçilik berýär, iş wagty azaldýar we öndürijiligi ýokarlandyrýar.Biziň kemsiz utgaşyklygymyzCNC enjamlaşdyrylan bölegidürli enjamlar bilen işlemegi üpjün edýär we enjamlaryňyzyň umumy işleýşini gowulandyrýar.Mundan başga-da, wagtynda eltmegiň möhümdigine düşünýäris.Netijeli üpjünçilik zynjyryny dolandyrmak ulgamy bilen, müşderilerimiziň önümçilik meýilnamalaryna islendik päsgelçilikleri azaldyp, sargytlaryny derrew almagyny üpjün edýäris.

  adat
  gaýtadan işleýän zapas

   

  Müşderini kanagatlandyrmak borjumyz, çalt we ygtybarly hyzmatymyzyň hereketlendiriji güýji.Sözümiň ahyrynda, Dalian şäherindäki “High Precision CNC Machined Part” takyk in engineeringenerçilik we önümçilik ussatlygynyň iň ýokary derejesini özünde jemleýän önümdir.Deňi-taýy bolmadyk takyklygy, çydamlylygy, köp taraplylygy we netijeliligi bilen bu komponent, şübhesiz, täze kämillik standartlaryny kesgitläp, pudagyňyzyň öndürijiligini ýokarlandyrar.Dalýanyň tejribesine bil baglaň we in engineeringenerçilik ussatlygynyň iň ýokary derejesini başdan geçirmek üçin CNC Machined Part-ymyzy saýlaň.

  CNC işläp bejermekde ygtybarly hyzmatdaş hökmünde BM-ni saýlaň we ahyrky önümleriňizde artykmaçlygyň edip biljek tapawudyny başdan geçiriň.

  CNC + işlenen + bölekler
  titan bölekleri
  mümkinçilikler-cncmachining

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy bize iberiň:

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Habaryňyzy bize iberiň:

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň