Takyk in Engineeringenerçilik çözgütleri üçin takyk enjamlaşdyryş hyzmatlarymyz bilen tanyşdyrmak

Gysga düşündiriş:


 • Min.Sargyt mukdary:Min.1 bölek / bölek.
 • Üpjünçilik ukyby:Aýda 1000-50000 bölek.
 • Öwürmek ukyby:φ1 ~ 00400 * 1500mm.
 • Freze kuwwaty:1500 * 1000 * 800mm.
 • Çydamlylyk:0.001-0.01mm, muny hem düzüp bolýar.
 • Gödeklik:Müşderileriň islegine görä Ra0.4, Ra0.8, Ra1.6, Ra3.2, Ra6.3 we ş.m.
 • Faýl formatlary:CAD, DXF, STEP, PDF we beýleki formatlar kabul ederliklidir.
 • FOB bahasy:Müşderileriň çyzgysy we satyn alyş kwartasyna görä.
 • Amalyň görnüşi:Aýlanmak, üwemek, burawlamak, üwemek, polatlamak, WEDM kesmek, lazer nagyş we ş.m.
 • Elýeterli materiallar:Alýumin, poslamaýan polat, uglerod polat, titanium, bürünç, mis, garyndy, plastmassa we ş.m.
 • Barlag enjamlary:Mitutoyo synag enjamlary, CMM, Proýektor, Gauges, Düzgünler we ş.m.
 • Faceerüsti bejermek:Oksid garalamak, ýalpyldawuk, karburizasiýa, anodizasiýa, Chrome / sink / nikel örtük, çäge daşlamak, lazer nagyşlary, ýylylygy bejermek, poroşok örtük we ş.m.
 • Elýeterli nusga:Şoňa laýyklykda 5-7 iş gününiň dowamynda kabul ederlikli.
 • Gaplamak:Uzak wagtlap deňiz üçin amatly ýa-da howa gatnawy üçin amatly paket.
 • Adingük porty:Müşderileriň haýyşy boýunça Dalian, Qingdao, Týanjin, Şanhaý, Ningbo we ş.m.
 • Gurşun wagty:Öňdebaryjy töleg alandan soň dürli talaplara laýyklykda 3-30 iş güni.
 • Haryt maglumatlary

  Wideo

  Haryt bellikleri

  Takyk in Engineeringenerçilik çözgütleri üçin takyk enjamlaşdyryş hyzmatlarymyz bilen tanyşdyrmak

  CNC-Machining 4

  Häzirki wagtda çalt depginde ösýän dünýäde takyk in engineeringenerçilik çözgütleri dünýädäki pudaklar üçin möhümdir.Bu ösýän talaplary kanagatlandyrmak üçin, häzirki zaman sungatymyzy tanatmak isleýärisTakyk enjamlaşdyryş hyzmatlary.Qualityokary hilli, takyk we ygtybarly bölekleri bermek üçin döredilen ösen işleýiş mümkinçiliklerimiz in engineeringenerçilik proseslerini üýtgedýär.

  Biziň desgamyzda, howa we awtoulag, awtoulag, lukmançylyk, elektronika we başgalar ýaly köp sanly pudak üçin ajaýyp netijeleri bermäge mümkinçilik berýän iň täze enjamlara we tehnologiýalara maýa goýduk.Skilledokary hünärli inersenerler we tehnikler toparymyz iň ýokary derejeli takyklyk we takyklyk bilen çylşyrymly bölekleri öndürmäge bagyşlanýar.

  Önümiň beýany:

  BiziňkiTakyk işlemekHyzmatlar CNC üwemek, öwürmek, üwemek we burawlamak ýaly dürli işleýiş usullaryny öz içine alýar.Senagatda öňdebaryjy kompýuter san gözegçiligi (CNC) tehnologiýasyny ulanmak bilen, enjamlarymyzyň her birinde deňsiz-taýsyz takyklygy üpjün edip bileris.

  CNC freze bilen, takyk spesifikasiýalaryň iň takyklygyna laýyk gelmegini üpjün edip, çylşyrymly üç ölçegli şekilleri we konturlary döredip bileris.CNC öwrüm mümkinçiliklerimiz, çylşyrymly takyk silindr we simmetrik bölekleri öndürmäge mümkinçilik berýär.

  Maşyn-2
  CNC-öwrüm-freze-maşyn

   

   

  Öwürmek, iş böleklerinden artykmaç materiallary aýyrmagy öz içine alýan, islenýän ýerüsti gutarmak üçin ökde tehniklerimiz tarapyndan ünsli ýerine ýetirilýär.

  Mundan başga-da, giňişleýin buraw mümkinçiliklerimiz, bölekleriň umumy ýygnaga bökdençsiz goşulmagyny üpjün edip, takyk spesifikasiýa bilen takyk deşikleri döretmäge mümkinçilik berýär.Uly göwrümli önümçilik bolsun ýa-da kiçi göwrümli taslama bolsun, ähli ululykdaky sargytlary dolandyrmak üçin tejribämiz we ukybymyz bar.

   

  Iň ýokary takyklygy üpjün etmek üçin dürli metallar, erginler, plastmassalar we kompozitler ýaly köp sanly material bilen işleýäris.Tehniki işgärlerimiz, her bir aýratyn talap üçin iň oňat işleýiş prosesini kepillendirip, bu materiallar bilen işlemekde ökde.

  Takyk in engineeringenerçiligiň diňe bir işlemegiň takyklygy bilen çäklenmän, eýsem berk hil ülňülerine eýerýändigine düşünýäris.Şonuň üçin önümçiligiň her bir basgançagynda içgin barlaglary öz içine alýan berk hil gözegçiligini amala aşyrdyk.Bu, desgamyzdan çykýan her bir bölegiň müşderilerimiziň isleglerine laýyk gelmegini ýa-da ondan ýokary bolmagyny üpjün edýär.

  adat
  gaýtadan işleýän zapas

  Esasy maksadymyz, müşderileriň kanagatlanmagyny ileri tutýarys we özümizi üstünlikleriňize maýa goýlan hyzmatdaşlar hasaplaýarys.In engineeringenerçilik hünärmenlerimiz topary, özboluşly zerurlyklaryna düşünmek üçin netijeliligi optimallaşdyrýan, çykdajylary azaldýan we bazara wagtlaýyn prosesi çaltlaşdyrýan çözgütleri hödürlemek üçin müşderiler bilen ýakyndan işleşýär.Biziň bilen hyzmatdaşlyk, deňi-taýy bolmadyk hil, ygtybarlylyk we müşderi hyzmatyny bermek baradaky borjumyz bilen iň häzirki zaman takyk işleýiş hyzmatlaryna girmegi aňladýar.Prototiplere, pes göwrümli önümçilige ýa-da ýokary göwrümli önümçilige mätäç bolsaňyz, biz siziň garaşýan zatlaryňyzy ýerine ýetirmäge taýyn.Sözümiziň ahyrynda, takyk enjamlaşdyryş hyzmatlarymyz takyk, ygtybarly we ýokary hilli komponentleri gözleýän pudaklar üçin giňişleýin çözgüt hödürleýär.Ösen enjamlarymyz, ökde tehnikler toparymyz we kämillige ygrarlylygymyz bilen, takyk in engineeringenerçilik zerurlyklaryňyzyň çeşmesi.Taslamaňyzy ara alyp maslahatlaşmak we bizi tapawutlandyrýan takyklygy başdan geçirmek üçin şu gün biziň bilen habarlaşyň.

  CNC + işlenen + bölekler
  titan bölekleri
  mümkinçilikler-cncmachining

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy bize iberiň:

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Habaryňyzy bize iberiň:

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň