CNC Machining Technology - Titan bilen CNC Machining

Gysga düşündiriş:


 • Min.Sargyt mukdary:Min.1 bölek / bölek.
 • Üpjünçilik ukyby:Aýda 1000-50000 bölek.
 • Öwürmek ukyby:φ1 ~ 00400 * 1500mm.
 • Freze kuwwaty:1500 * 1000 * 800mm.
 • Çydamlylyk:0.001-0.01mm, muny hem düzüp bolýar.
 • Gödeklik:Müşderileriň islegine görä Ra0.4, Ra0.8, Ra1.6, Ra3.2, Ra6.3 we ş.m.
 • Faýl formatlary:CAD, DXF, STEP, PDF we beýleki formatlar kabul ederliklidir.
 • FOB bahasy:Müşderileriň çyzgysy we satyn alyş kwartasyna görä.
 • Amalyň görnüşi:Aýlanmak, üwemek, burawlamak, üwemek, polatlamak, WEDM kesmek, lazer nagyş we ş.m.
 • Elýeterli materiallar:Alýumin, poslamaýan polat, uglerod polat, titanium, bürünç, mis, garyndy, plastmassa we ş.m.
 • Barlag enjamlary:Mitutoyo synag enjamlary, CMM, Proýektor, Gauges, Düzgünler we ş.m.
 • Faceerüsti bejermek:Oksid garalamak, ýalpyldawuk, karburizasiýa, anodizasiýa, Chrome / sink / nikel örtük, çäge daşlamak, lazer nagyşlary, ýylylygy bejermek, poroşok örtük we ş.m.
 • Elýeterli nusga:Şoňa laýyklykda 5-7 iş gününiň dowamynda kabul ederlikli.
 • Gaplamak:Uzak wagtlap deňiz üçin amatly ýa-da howa gatnawy üçin amatly paket.
 • Adingük porty:Müşderileriň haýyşy boýunça Dalian, Qingdao, Týanjin, Şanhaý, Ningbo we ş.m.
 • Gurşun wagty:Öňdebaryjy töleg alandan soň dürli talaplara laýyklykda 3-30 iş güni.
 • Haryt maglumatlary

  Wideo

  Haryt bellikleri

  CNC Europeewropa üçin ýörite enjamlar bilen üpjün ediji

  CNC-Machining 4

  Häzirki zaman dinamiki dünýä bazarynda, ygtybarly üpjün ediji tapmakCNC ýörite işleýiş böleklerikompaniýanyň üstünliklerinde ep-esli üýtgeşiklik girizip biler.Ösen önümçilik mümkinçilikleri bilen tanalýan Europeewropa, dürli pudaklaryň ösýän talaplaryny kanagatlandyrmak üçin ýokary derejeli üpjün edijilerden talap edýär.Bu ýerde CNC adaty işleýiş böleklerini üpjün ediji, XYZ Industries, deňsiz-taýsyz hil we hyzmat berýän öňdebaryjy oýunçy hökmünde ýüze çykýar.

  Bu pudakda köp ýyllyk tejribesi bolan XYZ Industries, Europeewropadaky kompaniýalar üçin ynamdar hyzmatdaş hökmünde özüni görkezdi.Awtoulag, aerokosmos, elektronika, lukmançylyk we başgalar ýaly dürli pudaklardan müşderileriň aýratyn talaplaryna laýyk gelýän ýokary takyklykly CNC ýörite işleýiş böleklerini bermekde ýöriteleşýärler.

   

  Uly bolmadyk sargyt bolsun ýa-da uly göwrümli önümçilik bolsun, XYZ Industries islendik göwrümi iň takyklyk we netijelilik bilen kanagatlandyrmak ukybyna eýe.

  XYZ Industries-ny bäsdeşlerinden tapawutlandyrýan esasy faktorlaryň biri, iň häzirki zaman önümçilik desgasydyr.Iň täze enjamlar bilen enjamlaşdyrylanCNC işleýşitehnologiýa, kompaniýa öndürilen her bir komponentiň ýokary hilli we takyklyk standartlaryna laýyk gelmegini üpjün edýär.Tejribeli inersenerler we tehnikler topary köp okly freze, öwrüm we üweýji enjamlary goşmak bilen çylşyrymly aýratynlyklary bolan çylşyrymly bölekleri öndürmäge mümkinçilik berýän ösen enjamlary işleýär.

  Maşyn-2
  CNC-öwrüm-freze-maşyn

   

  Mundan başga-da, “XYZ Industries” öz müşderileri üçin wagtynda eltmegiň möhümdigine düşünýär.Aýratyn logistika topary we ygtybarly üpjünçilik zynjyryny dolandyrmak bilen, sargytlaryň Europeewropanyň islendik ýerine çalt we ygtybarly iberilmegini kepillendirýärler.Netijelilik we müşderini kanagatlandyrmak baradaky bu ygrarlylyk, bu pudakda uly abraý gazandy.

  “XYZ Industries” -yň üstünlik gazanmagyna sebäp bolýan esasy faktorlaryň biri, berk hil gözegçiligi çäreleri.Önümçiligiň her bir döwründe hemmetaraplaýyn gözleg we synag proseslerini amala aşyryp, berk halkara ülňülerine eýerýärler.Başlangyç dizaýndan we material saýlanyşyndan ahyrky gutarnykly we gaplaýyşa çenli her ädim bölekleriň müşderiniň garaşyşlaryna laýyk gelmegini ýa-da artykmaçlygyny üpjün etmek üçin düýpli gözden geçirilýär.

  Mundan başga-da, XYZ Industries, müşderileri bilen uzak möhletleýin hyzmatdaşlygy ösdürmäge uly ähmiýet berýär.Aýry-aýry talaplara laýyklykda şahsylaşdyrylan çözgütleri hödürläp, müşderilerine öz bazarlarynda bäsdeşlik ukybyny berýär.Maddy saýlamak, dizaýn optimizasiýasy ýa-da tygşytly önümçilik usullary bolsun, XYZ Industries, aýratyn zerurlyklary üçin iň täsirli we ygtybarly çözgütleri taýýarlamak üçin müşderiler bilen ýakyndan işleşýär.

  Durnuklylyk möhüm ähmiýete eýe bolan döwürde, XYZ Industries hem daşky gurşaw yzlaryny azaltmaga ünsi jemleýär.Ekologiýa taýdan arassa önümçilik usullaryny ulanýarlar, galyndylaryň öndürilmegini azaldýarlar we energiýa tygşytlaýan tehnologiýalary ulanýarlar.Durnukly amallara bolan bu ygrarlylyk, Europeewropadaky eko-düşünjeli üpjün edijilere barha artýan isleg bilen gabat gelýär.

  adat
  gaýtadan işleýän zapas

   

  Europeanewropa bazary ösüp, täze kynçylyklara uýgunlaşýarka, adatdan daşary zerurlykCNC ýörite işleýiş bölekleriüpjün edijiler barha möhüm bolýar.“XYZ Industries”, iň täze tehnologiýasy, hiline ygrarlylygy we şahsylaşdyrylan çözgütleri bilen özüni Europeewropadaky kompaniýalar üçin üpjün ediji hökmünde görkezdi.Highokary takyk komponentleri gyssagly we ygtybarly ýetirmek ukyby, bu pudakda görnükli orny eýeledi.“XYZ Industries” strategiki hyzmatdaş hökmünde Europeewropadaky kärhanalar gülläp ösüp, dünýä bazaryndaky bäsdeşlikden öňde bolup bilerler.

  CNC + işlenen + bölekler
  titan bölekleri
  mümkinçilikler-cncmachining

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy bize iberiň:

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Habaryňyzy bize iberiň:

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň