CNC maşyn tehnologiýasy

Gysga düşündiriş:


 • Min.Sargyt mukdary:Min.1 bölek / bölek.
 • Üpjünçilik ukyby:Aýda 1000-50000 bölek.
 • Öwürmek ukyby:φ1 ~ 00400 * 1500mm.
 • Freze kuwwaty:1500 * 1000 * 800mm.
 • Çydamlylyk:0.001-0.01mm, muny hem düzüp bolýar.
 • Gödeklik:Müşderileriň islegine görä Ra0.4, Ra0.8, Ra1.6, Ra3.2, Ra6.3 we ş.m.
 • Faýl formatlary:CAD, DXF, STEP, PDF we beýleki formatlar kabul ederliklidir.
 • FOB bahasy:Müşderileriň çyzgysy we satyn alyş kwartasyna görä.
 • Amalyň görnüşi:Aýlanmak, üwemek, burawlamak, üwemek, polatlamak, WEDM kesmek, lazer nagyş we ş.m.
 • Elýeterli materiallar:Alýumin, poslamaýan polat, uglerod polat, titanium, bürünç, mis, garyndy, plastmassa we ş.m.
 • Barlag enjamlary:Mitutoyo synag enjamlary, CMM, Proýektor, Gauges, Düzgünler we ş.m.
 • Faceerüsti bejermek:Oksid garalamak, ýalpyldawuk, karburizasiýa, anodizasiýa, Chrome / sink / nikel örtük, çäge daşlamak, lazer nagyşlary, ýylylygy bejermek, poroşok örtük we ş.m.
 • Elýeterli nusga:Şoňa laýyklykda 5-7 iş gününiň dowamynda kabul ederlikli.
 • Gaplamak:Uzak wagtlap deňiz üçin amatly ýa-da howa gatnawy üçin amatly paket.
 • Adingük porty:Müşderileriň haýyşy boýunça Dalian, Qingdao, Týanjin, Şanhaý, Ningbo we ş.m.
 • Gurşun wagty:Öňdebaryjy töleg alandan soň dürli talaplara laýyklykda 3-30 iş güni.
 • Haryt maglumatlary

  Wideo

  Haryt bellikleri

  CNC maşyn tehnologiýasy - Titan

  CNC-Machining 4

  Kompaniýamyz CNC Machining Technology-de iň täze täzeliklerimizi hödürlemek bilen buýsanýar -Titan bilen CNC enjamlaşdyryş.Bu ynkylap önümi bilen, takyk in engineeringenerçiligiň çäklerini öňe sürýäris we önümçilik pudagynda deňi-taýy bolmadyk hil hödürleýäris.

  Önümiň beýany:

  Titan bilen CNC Machining, iň güýçli we çydamly metallardan biri bolan titandan peýdalanyp, çylşyrymly, ýokary hilli bölekleri öndürmäge mümkinçilik berýän düýbüni tutujy tehnologiýa.Döwrebap CNC işleýiş usullaryny bu ajaýyp materialyň özboluşly aýratynlyklary bilen birleşdirip, pudakda täze standartlary kesgitleýän önüm döretdik.

   

  Titan ajaýyp güýç-agram gatnaşygy, poslama garşylygy we ýylylyga garşylygy bilen tanalýar.Bu aýratynlyklar ony howa, awtoulag, lukmançylyk we goranmak ýaly dürli pudaklarda ileri tutulýan material edýär.Şeýle-de bolsa, titanium bilen işlemek, adatça işlemekde kynçylyk çekýänligi sebäpli kyn mesele bolup durýar.

  Titan bilen CNC Machining bilen, titanyň böleklerini takyk we netijeli öndürmäge mümkinçilik berýän bu kynçylyklary ýeňip geçdik.Maşynlarymyz çylşyrymly dizaýnlary tekiz we takyk işlemäge mümkinçilik berýän ösen gurallar, iň täze programma üpjünçiligi we ýokary tizlikli pyçaklar bilen enjamlaşdyrylandyr.

  Maşyn-2
  CNC-öwrüm-freze-maşyn

  Titan bilen CNC Machining-iň esasy aýratynlyklaryndan biri, berk çydamlylygy we ajaýyp ýerüsti bezegleri üpjün etmek ukybydyr.Bu takyklyk derejesi, hatda iň kiçijik gyşarmanyň hem bir komponentiň işleýşine we işleýşine zyýan berip biljek pudaklarda möhümdir.Önümimiz, her böleginiň müşderilerimiz tarapyndan görkezilen takyk talaplara laýyk gelmegini üpjün edýär, olaryň kanagatlanmagyny kepillendirýär we ýalňyşlyklar ýa-da gaýtadan işlemek töwekgelçiligini azaldýar.

  Mundan başga-da, Titan bilen CNC Machining, adaty önümçilik usullaryndan köp artykmaçlyklary hödürleýär.Kompýuter bilen dolandyrylýan işlemegiň ulanylmagy adam ýalňyşlygyny ýok edýär we yzygiderli we gaýtalanyp boljak netijelere mümkinçilik berýär.Bu gurşun wagtynyň gysga bolmagyna, öndürijiligiň ýokarlanmagyna we çykdajylaryň netijeliligine getirýär.Mundan başga-da, enjamlarymyzyň köp taraplylygy uly we kiçi bölekleri öndürmäge mümkinçilik berýär, köp sanly amaly üpjün edýär.

   

   

   

  Kompaniýamyzda, häzirki bäsdeşlik bazarynda müşderileriň talaplaryny kanagatlandyrmagyň möhümdigine düşünýäris.Şol sebäpli, her bir taslama şahsylaşdyrylan çemeleşmäni hödürleýäris, Titan bilen CNC Machining kompaniýamyzyň müşderilerimiziň aýratyn isleglerini kanagatlandyrýarys.Tejribeli inersenerlerimiz we tehniklerimiz önümçilik döwründe iň ýokary derejeli tejribe we goldaw bermäge bagyşlanýar.

  adat
  gaýtadan işleýän zapas

   

   

  Sözümiziň ahyryndaTitan bilen CNC enjamlaşdyryştitanyň berkligini we berkligini CNC işleýşiniň takyklygy we netijeliligi bilen birleşdirýän düýbüni tutujy önüm.Aerokosmosda, awtoulagda, lukmançylykda ýa-da goranyş pudagynda bolsaňyzam, önümimiz deňi-taýy bolmadyk netijeleri hödürleýär we hil we öndürijilik üçin täze ölçeg kesgitleýär.Bu tehnologiýany bazara hödürlemek isleýäris we pikirleriňizi durmuşa geçirmek üçin siziň bilen işleşmäge sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.

  CNC + işlenen + bölekler
  titan bölekleri
  mümkinçilikler-cncmachining

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy bize iberiň:

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Habaryňyzy bize iberiň:

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň