Takyk CNC torna öndürilen bölekler

Gysga düşündiriş:


 • Min.Sargyt mukdary:Min.1 bölek / bölek.
 • Üpjünçilik ukyby:Aýda 1000-50000 bölek.
 • Öwürmek ukyby:φ1 ~ 00400 * 1500mm.
 • Freze kuwwaty:1500 * 1000 * 800mm.
 • Çydamlylyk:0.001-0.01mm, muny hem düzüp bolýar.
 • Gödeklik:Müşderileriň islegine görä Ra0.4, Ra0.8, Ra1.6, Ra3.2, Ra6.3 we ş.m.
 • Faýl formatlary:CAD, DXF, STEP, PDF we beýleki formatlar kabul ederliklidir.
 • FOB bahasy:Müşderileriň çyzgysy we satyn alyş kwartasyna görä.
 • Amalyň görnüşi:Aýlanmak, üwemek, burawlamak, üwemek, polatlamak, WEDM kesmek, lazer nagyş we ş.m.
 • Elýeterli materiallar:Alýumin, poslamaýan polat, uglerod polat, titanium, bürünç, mis, garyndy, plastmassa we ş.m.
 • Barlag enjamlary:Mitutoyo synag enjamlary, CMM, Proýektor, Gauges, Düzgünler we ş.m.
 • Faceerüsti bejermek:Oksid garalamak, ýalpyldawuk, karburizasiýa, anodizasiýa, Chrome / sink / nikel örtük, çäge daşlamak, lazer nagyşlary, ýylylygy bejermek, poroşok örtük we ş.m.
 • Elýeterli nusga:Şoňa laýyklykda 5-7 iş gününiň dowamynda kabul ederlikli.
 • Gaplamak:Uzak wagtlap deňiz üçin amatly ýa-da howa gatnawy üçin amatly paket.
 • Adingük porty:Müşderileriň haýyşy boýunça Dalian, Qingdao, Týanjin, Şanhaý, Ningbo we ş.m.
 • Gurşun wagty:Öňdebaryjy töleg alandan soň dürli talaplara laýyklykda 3-30 iş güni.
 • Haryt maglumatlary

  Wideo

  Haryt bellikleri

  Mehaniki takyk işlemegiň tehnologiýa aýratynlyklary

  Häzirki zaman maşyn öndürmek tehnologiýasy we takyk işleýiş tehnologiýasy, maşyn öndürmek pudagynyň çalt we yzygiderli ösmegine itergi berýän esasy faktorlardyr we biz olara uly ähmiýet bermelidiris.Ykdysady globallaşma fonunda, has giň ýer almak üçin mehaniki önümçilik pudagynyň ösmegine itergi bermek üçin, täze döwrebap maşyn öndürmek tehnologiýasyny we takyk işleýiş tehnologiýasyny yzygiderli girizmeli, ösdürmeli we ösdürmeli we mehaniki önümçilik pudagyna esasly ulanmalydyrys. Döwrebap maşyn öndürýän we gaýtadan işleýän kärhananyň ösüşi üçin has gowy hyzmat etmek we önümçilik tehnologiýamyzy halkara tehnologiýa bazarynda durnukly ösüşe itergi bermek.

  bgimg

  (1) Takyk kesmek tehnologiýasy

  Adatça, takyk kesmek tehnologiýasy ýokary takyklygy almak üçin göni kesiş usulyny ulanýar, şonuň üçin kesiji önümlere has gowy talaplar bar.Mysal üçin, ýokary takyklygyň ýerüsti gödekligi talaplary kanagatlandyrylmalydyr.Surfaceöne bellemeli zat, ýokary takyklygy we ýokary derejeli gödekligi almak üçin kesiş usulyny ulanmak isleseňiz, maşyn gurallarynyň, gurallaryň, iş bölekleriniň we daşarky faktorlaryň täsirinden işjeň çykarylmalysyňyz.Mysal üçin, enjam guralynyň işleýiş takyklygyny we takyklygyny yzygiderli gowulandyrmak üçin ýokary berkligi, kiçi termiki deformasiýasy we yrgyldylara garşylyk görkezijisi bilen enjam guralyny saýlamaly.

  (2) Ultra takyklyk üweýji tehnologiýasy

  Işlemek üçin, 1-2 mm ýerüsti çişlige ýetmegi maksat edinýän we atom derejesindäki ýylmaýjy ýalpyldawuk kremniý wafli ulanmak.Öňki üweýji, abraziw işleýiş, polat we beýleki adaty gaýtadan işlemek usullary bu işiň zerurlyklaryny kanagatlandyryp bilmeýär.Şonuň üçin täze ýörelgeler we usullar derňelmeli we çuňňur öwrenilmeli.Hut şu fonda ultra takyklyk üweýji tehnologiýasy taryhy pursatda ýüze çykýar we mehaniki takyklyk tehnologiýasynda barha möhüm rol oýnaýar.

  Preokary takyk bölekler

  (1) Döwrebap mehaniki önümçilik tehnologiýasynyň we mehaniki takyk işleýiş tehnologiýasynyň ähmiýeti.
  Önümçilik tehnologiýasy nukdaýnazaryndan häzirki zaman mehaniki önümçilik tehnologiýasy we takyk gaýtadan işlemek tehnologiýasy, önümçilik in engineeringenerçiligi, önüm dizaýny we ösüşi, önümiň dizaýny, gaýtadan işlemek we önümçilik, önüm satuwy we ş.m. ýaly mehaniki pudagyň köp tarapyna gatnaşýar. bu pudaklarda ähli in engineeringenerçilik zynjyryna gönüden-göni täsir eder.Şonuň üçin mehaniki tehnologiýanyň ösüşini we ösüşini hakykatdanam öňe sürmek üçin häzirki zaman maşyn öndürýän senagat bilen takyk işleýiş tehnologiýasynyň arasyndaky baglanyşyga uly ähmiýet bermelidiris.Şonuň üçin iş ýüzünde mehaniki ösüşi we tehnologiýanyň çalt ösmegini we ösüşini gazanmak üçin häzirki zaman mehaniki tehnologiýa we takyk işleýiş tehnologiýasy doly birleşdirilmelidir.

  (2) Döwrebap mehaniki önümçilik tehnologiýasy we mehaniki takyk enjamlaşdyryş tehnologiýasy.

  Häzirki zaman maşyn öndürmek önümçiligi, kompýuter maglumat tehnologiýasy, häzirki zaman duýgur tehnologiýasy, önümçiligi awtomatlaşdyryş tehnologiýasy we başga-da köp tehnologiýany öz içine alýan önüm dizaýny, önümçilik we satuw ýaly häzirki zaman maşyn öndürmek tehnologiýasyny we takyk gaýtadan işlemek tehnologiýasyny ulanmakda çylşyrymly ulgam in engineeringenerçiligi.Mundan başga-da, täze materiallary, täze dolandyryş usullaryny we ş.m. ulanmagyň zerurlygy bolup biler. Şonuň üçin, umuman aýdanyňda, maşyn senagatynyň önümçilik tehnologiýasyny döwrebaplygy talap edýän dürli döwrebap ösen tehnologiýalaryň hemmetaraplaýyn ulanylmagyndan aýryp bolmaz. has uly ulgamyň bolmagy üçin maşyn öndürmek tehnologiýasy we takyk gaýtadan işlemek tehnologiýasy.

  Bäş okly enjam
  CNC öwrüm enjamy

  (3) Döwrebap mehaniki önümçilik tehnologiýasynyň globallaşmagy we takyk maşyn tehnologiýasy.
  Häzirki wagtda ykdysady globallaşmagyň ösmegi bilen ýurdumyzyň köp ykdysady ugurlary halkara tendensiýasy bilen integrasiýany kem-kemden durmuşa geçirdi.Ykdysady globallaşma häzirki sosial ösüşiň daş-töweregini gurşap almagyň möhüm tendensiýasyny ösdürdi.Şol bir wagtyň özünde, ykdysady globallaşma fonunda bazar bäsleşigi güýçlenýär, içerki we halkara bazardaky kärhanalaryň bäsdeşlige ukyplylygyny ýokarlandyrmak üçin bazarymyzda bäsdeşlik güýçlenýär, wagtyň ösüşini yzarlamaly, halkara ösen mehaniki işjeň gatnaşmalydyrys önümçilik tehnologiýasy we takyk işleýiş tehnologiýasy, kärhananyň içerki gözleglerine maýa goýumlaryny artdyrmak, ýokary derejeli tehniki işgärleri ösdürip ýetişdirmek, maşyn önümçiliginiň sagdyn we dowamly ösüşini amala aşyrmak üçin kärhanalaryň maşyn öndürmek tehnologiýasy we takyk işleýiş tehnologiýasy bilen hakyky iş şertlerine laýyklykda gözleg we ösüş. kärhanalary.

  Önümiň beýany

  Takyk enjam bölekleri
  Takyk enjam bölekleri

  6 1 2 3 4 5


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy bize iberiň:

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Habaryňyzy bize iberiň:

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň