Sim kesilen elektrik akdyryjy enjam (WEDM)

Gysga düşündiriş:


 • Min.Sargyt mukdary:Min.1 bölek / bölek.
 • Üpjünçilik ukyby:Aýda 1000-50000 bölek.
 • Öwürmek ukyby:φ1 ~ 00400 * 1500mm.
 • Freze kuwwaty:1500 * 1000 * 800mm.
 • Çydamlylyk:0.001-0.01mm, muny hem düzüp bolýar.
 • Gödeklik:Müşderileriň islegine görä Ra0.4, Ra0.8, Ra1.6, Ra3.2, Ra6.3 we ş.m.
 • Faýl formatlary:CAD, DXF, STEP, PDF we beýleki formatlar kabul ederliklidir.
 • FOB bahasy:Müşderileriň çyzgysy we satyn alyş kwartasyna görä.
 • Amalyň görnüşi:Aýlanmak, üwemek, burawlamak, üwemek, polatlamak, WEDM kesmek, lazer nagyş we ş.m.
 • Elýeterli materiallar:Alýumin, poslamaýan polat, uglerod polat, titanium, bürünç, mis, garyndy, plastmassa we ş.m.
 • Barlag enjamlary:Mitutoyo synag enjamlary, CMM, Proýektor, Gauges, Düzgünler we ş.m.
 • Faceerüsti bejermek:Oksid garalamak, ýalpyldawuk, karburizasiýa, anodizasiýa, Chrome / sink / nikel örtük, çäge daşlamak, lazer nagyşlary, ýylylygy bejermek, poroşok örtük we ş.m.
 • Elýeterli nusga:Şoňa laýyklykda 5-7 iş gününiň dowamynda kabul ederlikli.
 • Gaplamak:Uzak wagtlap deňiz üçin amatly ýa-da howa gatnawy üçin amatly paket.
 • Adingük porty:Müşderileriň haýyşy boýunça Dalian, Qingdao, Týanjin, Şanhaý, Ningbo we ş.m.
 • Gurşun wagty:Öňdebaryjy töleg alandan soň dürli talaplara laýyklykda 3-30 iş güni.
 • Haryt maglumatlary

  Wideo

  Haryt bellikleri

  Sim kesilen elektrik akdyryjy enjam (WEDM)

  CNC-Machining 4

   

   

  Elektrik toguny kesmeksim kesmek üçin gysga.Elektrik uçgunynyň perforasiýasy we emele gelmegi esasynda işlenip düzülýär.

  Diňe EDM programmasyny ösdürmek bilen çäklenmän, EDM-iň urulmagyny we käbir ugurlarda emele gelmegini hem çalyşdy.Häzirki wagtda sim bilen kesilen maşyn gurallary EDM maşyn gurallarynyň köpüsini tutýar.

   

   

  Sim kesilen elektrik akdyryjy enjam (WEDM)Elektrik gaýtadan işlemegiň kategoriýasy, Lazarinko jübütiniň öňki Sowet Soýuzy bolup, uçgunyň poslama zeper ýetmegi we sebäpleri bilen baglanyşykda, elektrik uçgunynyň wagtlaýyn ýokary temperaturasynyň ýerli metallary eredip, okislenip we poslap biljekdigi ýüze çykaryldy, şeýlelik bilen elektrik toguny işlemegiň usulyny döredýär we oýlap tapýar.

  Maşyn-2
  CNC-öwrüm-freze-maşyn

   

   

  Sim kesýän maşyn 1960-njy ýylda öňki Sowet Soýuzynda hem oýlanyp tapyldy we Hytaý ony senagat önümçiliginde ulanan ilkinji ýurtdy.Esasy fiziki ýörelge, erkin polo positiveitel ionlaryň we elektronlaryň meýdanda ýygnanmagy we çalt ionlaşdyrylan geçiriji kanal emele getirmegidir.Bu etapda tabaklaryň arasynda elektrik togy emele gelýär.Bölejikleriň arasynda köp sanly çaknyşyk bolup, ýokary temperatura 8000-den 12,000 dereje çenli ýokary göterilýän plazma zonasyny emele getirip, iki geçirijiniň üstünde käbir materiallary derrew eredýär.

   

  Şol bir wagtyň özünde, elektrodyň we dielektrik suwuklygyň bugarmagy sebäpli köpürjik emele gelýär we basyşy gaty ýokary bolýança yzygiderli ýokarlanýar.Soňra tok kesilýär, temperatura birden pese gaçýar, içindäki köpürjigiň ýarylmagyna sebäp bolýar, emele gelen güýç eredilen materialy kraterden zyňýar we poslanan material dielektrik suwuklygyndaky kiçijik sferalara öwrülýär we dielektrik bilen boşadylýar. suwuklyk.Soňra, NC gözegçiliginiň we gözegçiliginiň üsti bilen, sero mehanizminiň ýerine ýetirilişi, çykaryş hadysasynyň birmeňzeş bolmagy, gaýtadan işleýiş materialynyň gaýtadan işlenmegi we önümiň gerekli ululygyna we görnüşiniň takyklygyna öwrülmegi üçin.

  adat
  gaýtadan işleýän zapas

   

   

  Özara jogap görnüşi Speokary tizlikli sim kesilen Elektrik zarýadyny ýokary tizlikli sim kesilen elektrik akymyna bölmek bolar Pes tizlikli bir taraplaýyn gezelenç Sim kesmek Elektrik zarýady Pes tizlikli bir taraplaýyn pyýada sim kesilen elektrik akymy ) we wertikal sim elektrik aýlanyş enjamy aýlanma simli gural.Tablisanyň görnüşine görä, bir sütün haç stoly görnüşine we goşa sütün görnüşine (köplenç gantry görnüşi diýilýär) bölünip bilner.

  CNC + işlenen + bölekler
  titan bölekleri
  mümkinçilikler-cncmachining

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy bize iberiň:

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Habaryňyzy bize iberiň:

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň